Heeft u vragen over of suggesties voor de Utrecht Monitor?

Heeft u vragen of opmerkingen over de Utrecht Monitor, of misschien een suggestie? Stuur dan een mail naar: onderzoek@utrecht.nl

Wat biedt de Utrecht Monitor?

De Utrecht Monitor bevat feiten en cijfers over de gemeente Utrecht. Over alle onderwerpen waar de gemeente mee bezig is, verdeeld over vier hoofdthema’s met elk een eigen kleur: Bevolking & bestuur (rood), Fysieke leefomgeving (groen), Economie & inkomen (blauw), Sociale leefomgeving (geel). De meest actuele cijfers over Utrecht vergelijken we met cijfers van eerdere jaren en waar mogelijk met landelijke cijfers en die over andere grote steden. Zo zien we trends en ontwikkelingen die helpen bij het maken van beleid.

Voor wie is de Utrecht Monitor bedoeld?

De Utrecht Monitor is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in (beleids)informatie van de gemeente Utrecht. De monitor beoogt zowel bestuurders, beleidsmakers, (maatschappelijke) ondernemers, bewoners en extern geïnteresseerden te voorzien in hun informatiebehoefte.

Welke bronnen worden voor de Utrecht Monitor gebruikt?

Voor het samenstellen van de Utrecht Monitor maakt de afdeling Onderzoek & Advies gebruik van uiteenlopende bronnen. De belangrijkste is de Inwonersenquête die elke twee jaar onder grote groepen Utrechters de tevredenheid peilt ten aanzien van voorzieningen en leefklimaat in de stad. Ook worden uitkomsten van het Utrechtse Bewonerspanel (ruim 6.000 leden) meegenomen (meer info in kader). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse gemeentelijke en landelijke registraties en van uitkomsten uit kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksrapporten.

Inwonersenquête

Elke twee jaar ontvangt een willekeurig deel van de inwoners van de gemeente Utrecht (van 16 jaar en ouder) in het najaar een uitnodiging om mee te doen aan de Inwonersenquête. Deze enquête bestaat uit ongeveer 75 vragen over onder meer veiligheid, openbare ruimte, wonen, participatie en cultuur. De vragenlijst wordt door ongeveer 3.000 mensen ingevuld, waarbij er uitspraken op het niveau van wijken kunnen worden gedaan. De afdeling Onderzoek & Advies van de gemeente Utrecht voert de Inwonersenquête uit in samenwerking met een veldwerkbureau (I&O Research). De afdeling waarborgt de kwaliteit en inhoud van de vragenlijst en zorgt voor afstemming met de betrokken beleidsafdelingen en met het bestuur. De resultaten van de enquête worden geanalyseerd en gebruikt voor onder andere de Utrecht Monitor. Ook is de informatie van belang voor de programmabegroting en voor het maken van beleid. Een overzicht van de uitkomsten is ook te bekijken in het dashboard Inwonersenquête.

Bewonerspanel

Het Bewonerspanel is een online panel met ongeveer 7.000 leden; allemaal inwoners van de gemeente Utrecht die graag meedenken met de gemeente. Utrechters kunnen zich zelf aanmelden voor dit panel. Leden van het Bewonerspanel zijn niet representatief voor de Utrechtse bevolking. Dat wil zeggen dat resultaten niet zonder meer te vertalen zijn naar de mening van alle Utrechters. Vergeleken met de Utrechtse bevolking heeft het Bewonerspanel een oververtegenwoordiging aan hoog opgeleiden en zijn jongeren juist ondervertegenwoordigd. De resultaten geven wel een goede indicatie. Hierdoor spreken we niet over Utrechters maar over panelleden of respondenten. De bias (scheefheid) in het panel is in sommige wijken sterker dan in andere wijken. Verschillen tussen wijken zijn daardoor niet goed te meten. Waar relevant maken we uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken, zoals leeftijd en opleidingsniveau. Bekijk de resultaten van de peilingen Bewonerspanel.

De afdeling Onderzoek & Advies heeft vier coronapeilingen gehouden onder de panelleden, over de gevolgen van het coronavirus.

  • Aprilpeiling 2020: 9 t/m 19 april 2020
  • Junipeiling 2020: 29 mei t/m 8 juni 2020
  • Septemberpeiling 2020: 14 t/m 27 september 2020
  • Februaripeiling 2021: 15 t/m 24 februari 2021