Image
Mbo'ers werken aan creatieve opdracht

Onderwijsprestaties & -tevredenheid

Samenvatting

In de afgelopen jaren is het aandeel Utrechtse jongeren (17 tot en met 22 jaar) met een startkwalificatie, of lopende inschrijving op school, licht gedaald. Zeven scholen hebben een inspectieoordeel ‘goed’ ontvangen, waarvan één ook het predicaat excellent. Leerachterstanden als gevolg van coronamaatregelen zijn nog niet ingehaald en er is een (landelijk) dalende trend in schoolwaardering.

In het kort

Kerncijfers
  2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
% 17 t/m 22-jarigen met startkwalificatie of schoolinschrijving* 94,2 94,1 93,7 93,4
% voortijdig schoolverlaters 1,9 1,9 2,2** -
aantal basisscholen met inspectieoordeel 'onvoldoende' of 'zeer zwak'*** 2 2 2 2
aantal afdelingen voortgezet onderwijs met inspectieoordeel 'onvoldoende' of 'zeer zwak'*** 3 3 2 2
aantal scholen met inspectieoordeel 'goed'*** 6 6 7 7
aantal scholen met predicaat 'excellent'*** 2 2 2 1
% inwoners dat tevreden is met het basisonderwijs in de buurt**** 66 - 67 -
* Peildatum 1 januari.
** Voorlopig cijfer. Cijfers bij voorgaande jaren zijn definitief en (mogelijk) met terugwerkende kracht gewijzigd.
*** Per kalenderjaar, 2022/2023 is kalenderjaar 2022.
**** De tevredenheid is gemeten op basis van het aantal inwoners in de Inwonersenquête dat een oordeel geeft (tevreden, ontevreden of neutraal). De categorie 'weet niet' is hierbij buiten beschouwing gelaten. In 2020 en 2022 is geen Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.
Bron: DUO; Onderwijsinspectie; gemeente Utrecht; Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Aandeel leerlingen met startkwalificatie licht gedaald

In de afgelopen jaren is het aandeel Utrechtse jongeren (17 tot en met 22 jaar) met een startkwalificatie, of lopende inschrijving op school, licht gedaald. In schooljaar 2022/2023 heeft 93,4% van de jongeren een startkwalificatie. In schooljaar 2019/2020 was dit nog 94,2%. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van het mbo (niveau twee of hoger). In het schooljaar 2021/2022 ging 2,2% van de jongeren van school vóór het behalen van een startkwalificatie (voortijdig schoolverlater). 

Infogram URL

Zeven scholen met inspectieoordeel 'goed'

In 2022 telde Utrecht twee basisscholen die volgens inspectieoordelen onvoldoende of zeer zwak presteerden, evenveel als in 2021 en 2020. Twee afdelingen van het voortgezet onderwijs zijn als onvoldoende of zeer zwak gekwalificeerd. De Onderwijsinspectie beoordeelde vijf basisscholen als ‘goed’, namelijk OBS De Kleine Dichter, OBS De Panda, OBS Overvecht (met vier locaties), RKBS De Pijlstaart en RKBS Hof ter Weide. Daarnaast zijn het Utrechts Stedelijk gymnasium (VO) en het Nimeto (mbo) ook ‘goed’ beoordeeld. OBS Overvecht heeft naast de beoordeling ‘goed’ ook het predicaat ‘excellente school’ ontvangen.

Eind 2022 nog steeds leerachterstanden door coronamaatregelen

Tijdens de coronapandemie hebben schoolkinderen wereldwijd een leerachterstand opgelopen van gemiddeld een derde van een leerjaar. Deze achterstand is er eind 2022 (meest recente cijfer) nog steeds. De achterstand is vooral te zien bij rekenen en wiskunde, en minder bij leesvaardigheid. De leerachterstand is bij middelbare scholieren even groot als bij basisschoolkinderen. 

Landelijk dalende trend in schoolwaardering

In 2021 gaan twee op de drie Utrechtse kinderen graag naar de basisschool (65%) en vindt de helft van de jongeren het leuk op de middelbare school (52%). In 2013 ging 70% van de Utrechtse basisschoolkinderen graag naar school. Landelijk is er sinds 2013 sprake van een dalende trend in de schoolwaardering. Met name in het voortgezet onderwijs tonen leerlingen zich steeds minder positief. Dit gevoel neemt toe met de leeftijd van de leerling en komt relatief vaker voor bij de groep die niet met beide ouders in één huis woont. Het aandeel leerlingen dat in 2021 (nogal) veel druk door schoolwerk ervaart is in zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs ongeveer drie keer zo hoog als in 2001. Meisjes in het voortgezet onderwijs ervaren aanzienlijk meer druk door schoolwerk dan jongens. Zij ervaren bovendien vaker dan jongens stress van huiswerk, stress van verwachtingen van ouders en leraren en stress rondom hun toekomst. In het basisonderwijs ervaren meisjes meer stress over het schooladvies dan jongens. Gemiddeld in Nederland ervaart 1 op de 6 leerlingen in het basisonderwijs stress rondom het krijgen van het schooladvies. Gemiddeld in Utrecht maakt zo’n 1 op de 5 kinderen uit groep zeven en acht van het basisonderwijs zich vaak zorgen om hun schooladvies.

Nederland kent ongeveer 500.000 jonge mantelzorgers (16-24 jaar)

Ongeveer een half miljoen jongeren van 16 tot en met 24 jaar biedt hulp aan een naaste met gezondheidsproblemen en is daarmee een jonge mantelzorger: in totaal gaat het om een op de vier jongeren in Nederland. Het geven van hulp gaat vaak goed, zo rapporteren de jongeren, toch voelt een op de drie zich matig of ernstig belast. Dit raakt ook aan hun school- en onderwijscarrière. Ongeveer driekwart van de jonge mantelzorgers volgt momenteel een opleiding. Een op de vier hiervan rapporteert door het geven van hulp onvoldoende tijd te kunnen besteden aan huiswerk en voorbereiding van lessen. In Utrecht groeit 11% van de kinderen en jongeren op met een ernstig en/of chronisch ziek gezinslid in huis. Kinderen en jongeren met een ziek gezinslid zijn vaker gestrest en voelen zich minder vaak gelukkig (thuis). Kinderen met een ziek gezinslid hebben vaker concentratieproblemen, een lage score op ‘de relatie met de leerkracht’ en een lage score op ‘welbevinden op school’. Kinderen en jongeren met een ernstig ziek gezinslid worden ook vaker gepest op school.

Publicatiedatum: 16-05-2023