Image
Uitzicht op Griftpark

Fysieke leefomgeving

Wonen

Voorraad woningen groeit in 2023 minder snel dan voorgaande jaren: aandeel particuliere verhuur gegroeid 

De woningvoorraad groeit in 2023 met circa 1.700 woningen (+1%) tot een totaal van 167.123 op 1 januari 2024. We zien binnen de woningvoorraad een toename van het aandeel sociale huur in eigendom van particuliere verhuurders, een toename van de categorie middenhuur en een groeiend aandeel dure koopwoningen.

Naar Voorraad woningen

Het aandeel koopwoningen daalt: nieuwe gebouwde woningen voor het merendeel huurwoning

Het aandeel koopwoningen is de laatste jaren gedaald en ligt in 2023 op 44%. De daling van het aandeel koopwoningen komt doordat nieuw gebouwde woningen de laatste jaren voor het merendeel uit huurwoningen bestaan. Het aandeel dure koopwoningen (WOZ hoger dan € 405.000) is in de afgelopen vijf jaar gestegen van 29% in 2019 naar 34% in 2023.

Naar Koopwoningmarkt

Huurprijzen in Utrecht stijgen minder snel dan landelijk gemiddeld

Het aandeel sociale huurwoningen in corporatiebezit is al meerdere jaren stabiel (29%). Ook de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning (11 jaar) is al langere tijd hetzelfde. De huurprijzen in Utrecht stijgen in 2023 minder snel dan het landelijk gemiddelde. 

Naar Huurwoningmarkt

Image
Woningen in Utrecht

Beoordeling woning gemiddeld ruim voldoende

De meeste Utrechters zijn positief over hun woning, gemiddeld beoordelen zij de woning in 2023 met een 7,4. Hoewel het algemeen buurtoordeel met een 7,3 stabiel is, is er een dalende trend in het aandeel inwoners dat positief is over de toekomst van de buurt (van 38% in 2019 naar 31% in 2023).

Naar Woning- & buurttevredenheid

In 2023 minder woningen opgeleverd dan in de jaren daarvoor

In 2023 zijn ruim 2.100 nieuwe woningen opgeleverd. De afgelopen jaren lag het gemiddelde aantal opleveringen boven de 3.000. Tegelijkertijd zijn er in 2023 flink meer nieuwe woningen in aanbouw genomen. Het aandeel inwoners dat vaak overlast door bouwwerkzaamheden in de buurt ervaart is stabiel.

Naar Nieuwbouw

Milieu & duurzaamheid

Er zijn grote verschillen in stankoverlast in de stad

De luchtkwaliteit was in 2022 vergelijkbaar met de jaren ervoor en beter dan voor de coronajaren. Vier op de tien inwoners ervaart vaak last van lawaai. In de afgelopen vier jaar hebben meer mensen vaak last van overig lawaai gekregen. De inspanningen van inwoners om energie en milieu te sparen dalen tussen 2021 en 2023.

Naar Milieu

Image
Zonnepanelen op daken

Het elektriciteitsnet is vol, dat hindert vestiging van nieuwe bedrijven, nieuwbouw en grootschalige aanleg van zonnepanelen

Het energiegebruik (-4%) en de CO2-uitstoot (-5%) in Utrecht daalden in 2022. 10% van het elektriciteitsgebruik werd in 2022 hernieuwbaar opgewekt. Het aandeel daken met zonnepanelen groeide tussen 2022 en 2023 van 29% naar 36%. Het elektriciteitsnet is vol, dat hindert vestiging van nieuwe bedrijven, nieuwbouw van woningen en grootschalige aanleg van zonnepanelen. In 2023 zijn er 118.000 woningen met een aansluiting op aardgas, 48.000 woningen hebben geen aardgasaansluiting. Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s steeg met 11%.

Naar Energie

De hoeveelheid huishoudelijk afval daalt met 3%

De hoeveelheid huishoudelijk afval daalt met 3%, tot 362 kg per inwoner. Vanaf april 2022 wordt in de hele stad het plastic, blik en pakafval nagescheiden. Het afvalscheidingspercentage inclusief nascheiden is gedaald van 46% naar 45%. De waardering voor de afvalinzameling is gedaald van 6,6 naar 6,3. Het Nieuwe Inzamelen is in bijna de hele gemeente ingevoerd.

Naar Afval

Mobiliteit

Lopen als vervoersvorm naar binnenstad wint aan populariteit 

Utrecht wil de vriendelijkste stad voor voetgangers worden. Een op de zes Utrechters gaat meestal te voet naar de binnenstad en drie kwart is tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad te voet. Op een gemiddelde werkdag gebeurt een derde van de verplaatsingen binnen Utrecht lopend.

Naar Lopen

Toenemend aantal fietsbewegingen, ondanks dalend aandeel inwoners dat meestal fietst naar de binnenstad 

Hoewel het aantal fietsbewegingen in de stad toeneemt, is er een dalende trend van fietsgebruik naar de binnenstad. De tevredenheid over de fietsbereikbaarheid van de binnenstad is stabiel, de tevredenheid over het fietsparkeren in het stationsgebied en de binnenstad neemt licht af. Negen op de tien Utrechters hebben een eigen fiets.

Naar Fiets

Daling autobezit van Utrechtse huishoudens, groei bezit elektrische auto's

Het aantal particuliere auto’s in Utrecht is gedaald met 1,7%. Van de Utrechters heeft 64% een auto binnen het huishouden, dat is een daling vergeleken met 2019. Het bezit van elektrische auto’s is juist hoger dan in 2019. Meer Utrechters vinden het aantal parkeerplekken in de eigen buurt te hoog.

Naar Auto

Gebruik openbaar vervoer nog niet op niveau van voor corona 

Het aantal treinreizigers en U-OV gebruikers neemt sinds corona weer toe, maar is nog niet op het oude niveau. Het gebruik van openbaar vervoer door Utrechters naar de binnenstad laat enig herstel zien na de dip door corona. Utrechters zijn tegelijkertijd minder tevreden over de bus- en trambereikbaarheid van de binnenstad en de ov-bereikbaarheid van de eigen buurt.

Naar Openbaar vervoer

Toename aanbod deelvervoer

Bij de helft van de Utrechters maakt iemand van het huishouden gebruik van deelvervoer. De OV-fiets en het autodelen via familie, vrienden, kennissen of buren zijn daarbij het populairst. Bij een kwart van de Utrechters (26%) maakt iemand van het huishouden gebruik van deelvervoer excl. OV-fiets en excl. informeel autodelen. Utrecht telt 977 commerciële deelauto’s, 1.000 elektrische deelfietsen en 186 elektrische deelbakfietsen.

Naar Deelvervoer

Meerderheid tevreden over verkeersveiligheid in de buurt

De meerderheid van de inwoners is tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt. Dit is nagenoeg gelijk aan 2021. De aantallen door de politie geregistreerde verkeersongevallen en -gewonden in 2023 zijn vergelijkbaar met de aantallen in 2022. 

Naar Verkeersveiligheid

Utrechters kunnen hun bestemming in de stad goed bereiken, maar verschillen tussen groepen

De meeste Utrechters kunnen hun bestemming in de stad goed bereiken, maar er zijn verschillen per wijk. Inwoners van Overvecht, Zuidwest en Noordwest hebben hier over het algemeen meer moeite mee. Verder spelen opleiding, het bezit van een auto of fiets en hoe iemand kan leven van het inkomen een rol.

Naar Vervoersongelijkheid

Image
Fietsers Voorstraat

Openbare ruimte & groen

Netheid en schoonheid openbare ruimte neemt licht af: Utrechters dat last heeft van rommel en afval op straat toegenomen

De beoordeling voor de netheid en schoonheid van de openbare ruimte varieert per wijk: de rapportcijfers lopen uiteen van 5,5 tot 7,1. In 2023 is het aantal bewonersmeldingen over afval en vervuiling in de openbare ruimte toegenomen. Het aantal bewonersmeldingen met betrekking tot parken en groenvoorzieningen (bladafval, onkruid, etc.) is daarentegen afgenomen.

Naar Openbare ruimte & speelplekken

Openbaar groen per huishouden neemt verder af, Utrechters minder tevreden over het park in hun buurt 

De gemiddelde hoeveelheid openbaar groen dat een huishouden in Utrecht ter beschikking heeft is afgenomen van 66 m2 in 2022 naar 64 m2 in 2023. Dit komt voornamelijk door de groei van het aantal inwoners van de stad. In 2023 zijn Utrechters minder tevreden over het park in hun buurt dan in coronajaar 2021. 40% van de Utrechters bezoekt groengebieden buiten de stad (zoals Amelisweerd) voor recreatie in de buitenlucht.

Naar Groen

Groen en water belangrijk voor de woonaantrekkelijkheid van Utrecht

De aanwezigheid van groen en water is belangrijk voor de woonaantrekkelijkheid van Utrecht. Ruim acht op de tien panelleden van het Utrechtse Bewonerspanel maken zich zorgen over klimaatproblemen in de eigen woon- en leefomgeving. Meer dan de helft van de Utrechtse panelleden heeft afgelopen jaar last gehad van hitte. Panelleden zoeken het vaakst naar verkoeling in hun woning, gevolgd door het park in de buurt, de tuin en zwemwater.

Naar Water & klimaatadaptatie

Image
Rijnkade en Catharijnesingel