Image
Uitzicht op Griftpark

Fysieke leefomgeving

Wonen

Voorraad woningen groeit in 2021 minder snel dan in 2020

Op 1 januari 2021 telde Utrecht 159.670 woningen. In 2021 waren er 3.020 toevoegingen aan de woningvoorraad door bijvoorbeeld nieuwbouw, verbouw en splitsing. Daarnaast waren er 274 onttrekkingen uit de woningvoorraad, waaronder sloop, verbouw en samenvoeging. Hiermee neemt de woningvoorraad in 2021 toe met 2.780 woningen (incl. administratieve correctie: +34). De totale voorraad op 1 januari 2022 komt op 162.450 woningen. De voorraad woningen groeit daarmee minder snel in 2021 dan in 2020. De beschreven voorraad en mutaties zijn exclusief onzelfstandige wooneenheden, woonboten en woonwagens.

Naar Voorraad woningen

Aandeel koopwoningen gelijk gebleven

Op 1 januari 2022 telt Utrecht ruim 73.000 koopwoningen. Het aandeel koopwoningen binnen de totale woningvoorraad is met 45% gelijk aan vorig jaar. De wijken met het grootste aandeel koopwoningen zijn Vleuten-De Meern (70%), Noordoost (59%) en West (54%). De wijken met het kleinste aandeel koopwoningen zijn Overvecht (19%), Zuidwest (32%) en Binnenstad (34%). Overige Utrechtse wijken hebben een aandeel koopwoningen tussen de 42% en 53%. Vanaf 2019 is het aandeel koopwoningen alleen in Noordoost en Vleuten-De Meern toegenomen. De afgelopen vier jaar is het aandeel koopwoningen het sterkst afgenomen in Zuidwest (van 36% naar 32%), Binnenstad (van 37% naar 34%) en Oost (van 46% naar 43%).

Naar Koopwoningmarkt

Aandeel particuliere verhuur niet verder gestegen

Met ruim 86.000 huurwoningen bestaat de woningvoorraad op 1 januari 2022 voor 53% uit huurwoningen. De huurvoorraad groeit in 2021 (+1%)  minder snel dan de totale woningvoorraad (+2%). Begin 2022 bedraagt het aandeel corporatiewoningen 30% en het aandeel particuliere verhuur 23% . Sinds 2019 groeide het aandeel particuliere verhuur van 20% naar 23% begin 2021. In 2021 bleef dit aandeel gelijk. Dit sluit aan op cijfers over kooptransacties naar type koper. In 2021 is ten opzichte van 2020 een verschuiving te zien naar meer transacties door koopstarters en minder transacties door particuliere investeerders.

Naar Huurwoningmarkt

Image
Woningen in Utrecht

Huiseigenaren zijn het meest tevreden met hun woning

De meeste Utrechters zijn positief over hun woning, gemiddeld beoordelen zij de woning met een 7,5. Ongeveer een vijfde (22%) geeft aan de woning te klein te vinden en 14% vindt dat de woning slecht onderhouden is. Deze cijfers zijn de afgelopen jaren stabiel. Huurders zijn over het algemeen minder tevreden dan huiseigenaren over de grootte en het onderhoud van de woning. In 2021 vindt 31% van de huurders hun woning te klein en 26% vindt de woning slecht onderhouden. Voor woningeigenaren is dit 15% (te klein) en 4% (slecht onderhoud). Wijken met veel koopwoningen scoren dan ook hoger op woningtevredenheid dan wijken met veel huurwoningen. In de wijk met het grootste aandeel koopwoningen (Vleuten-De Meern) worden woningen gemiddeld het best beoordeeld (8,0). In de wijk met het kleinste aandeel koopwoningen (Overvecht) worden woningen het laagst beoordeeld (6,9). Inwoners met een koopwoning in Overvecht beoordelen hun woning met een 7,9. Dit cijfer is vergelijkbaar met het stedelijk gemiddelde voor woningeigenaren (8,0). Utrechtse huurders beoordelen de woning gemiddeld met een 6,9.

Naar Woning- & buurttevredenheid

Ruim 3.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2021 zijn er in totaal 3.020 woningen opgeleverd door nieuwbouw, verbouw en splitsing. Dit is een daling ten opzichte van 2020, maar met ruim 3.000 opleveringen per jaar is deze stabiel over de afgelopen vier jaar.

Naar Nieuwbouw

Milieu & duurzaamheid

Concentraties in 2020 en 2021 lager door coronamaatregelen

Voor 2020 en 2021 zien we een lagere stikstofdioxideconcentratie dan de jaren ervoor. Wel is in deze jaren het aantal bewonersmeldingen over houtrook gestegen. Hier speelt mee dat het melden hiervan door stookwijzer.nu eenvoudiger is geworden.

Naar Milieu

Image
Zonnepanelen op daken

Energiegebruik en CO2-uitstoot per inwoner nemen af

Ten opzichte van 2019 is het totale gebruik van energie in 2020 met 0,4% gedaald (de cijfers over 2021 zijn nog niet bekend). Het gebruik van particulier gas en elektriciteit steeg met respectievelijk 4% en 3%. Het thuiswerken vanwege de coronamaatregelen heeft waarschijnlijk hieraan bijgedragen. Het zakelijk gasverbruik daalde sterk met 12%, het zakelijk elektriciteitsgebruik steeg met 0,5%.

Naar Energie

Minder afval in totaal: minder gescheiden afval, meer restafval

De hoeveelheid huishoudelijk restafval, samen met de gescheiden ingezamelde stromen als glas, papier, plastic en GFT, lag in 2021 op 413 kg per inwoner. Dat is 8 kg per inwoner minder dan in 2020 en 22 kg meer dan in 2019. De hoeveelheid restafval is met 2 kg gestegen. De gescheiden ingezamelde stromen zijn met 10 kg gedaald. De stijging van het totaal ten opzichte van 2019 is net als in 2020 toe te schrijven aan de gevolgen van de coronamaatregelen: men consumeerde meer in huis, bestelde meer online en ruimde veel op, al is dat iets minder dan in 2020. Dat blijkt ook uit het aantal bezoekers aan de afvalscheidingsstations. Ten opzichte van 2020 daalde het aantal bezoeken met 4% naar 616.274 in 2021. Ten opzichte van 2019 is dit een stijging met 9%. Het afvalscheidingspercentage voor de totale hoeveelheid ingezameld afval is in 2021 (44% aan de bron, 46% inclusief nascheiding) iets gedaald ten opzichte van 2020.

Naar Afval

Mobiliteit

Fietsbezit blijft stabiel hoog

In 2021 beschikt 94% van de inwoners binnen zijn of haar huishouden over een of meerdere fietsen. 16% beschikt over een of meerdere elektrische fietsen en 6% heeft geen fiets binnen het huishouden. In Noordoost is het fietsbezit het hoogst; 98% van de inwoners van deze wijk beschikt over een fiets binnen zijn of haar huishouden. Zoals in 2019 is het fietsbezit in Overvecht het laagst; 13% van de Overvechters beschikt niet over een fiets binnen het huishouden. In subwijk Zamenhofdreef, Neckardreef ligt dat aandeel met 18% het hoogst.

Naar Fiets

Particuliere autovloot groeit met 3%

Met de groei van Utrecht, groeit ook het aantal particuliere personenauto’s. Echter, na een jarenlange evenredige groei, groeit het autobezit in 2021 harder dan het inwonertal. Met een totaal van 108.447 particuliere personenauto’s, heeft Utrecht per 1.000 inwoners 302 personenauto’s. De afgelopen jaren waren dat er 295 per 1.000 inwoners. Ook in andere grote steden is eenzelfde ontwikkeling van toename van het autobezit te zien. We weten niet of dit een coronaeffect is.

Naar Auto

Aantal in- en uitstappende treinreizigers ruim gehalveerd

Al jaren steeg het aantal in- en uitstappende treinreizigers op de Utrechtse stations, maar door corona zien we in 2020 een flinke afname. Utrecht Centraal telde gemiddeld ruim 87.000 reizigers per dag. Vergeleken met 2019 is dat een afname van 58% toen het er dagelijks ruim 207.000 waren. De andere Utrechtse treinstations waren gezamenlijk goed voor 17.482 in- en uitstappende treinreizigers per dag. Ten opzichte van 2019 is dat een afname van ruim 20.000 reizigers per dag (-54%). De afname is relatief gezien bij alle stations nagenoeg gelijk.

Naar Openbaar vervoer

Gebruik deelvervoer hoogst in Binnenstad, West en Noordoost

Bij 18% van de Utrechters maakte er in het afgelopen jaar iemand binnen zijn of haar huishouden gebruik van deelvervoer. Het gaat daarbij om een deelauto, deelfiets, deelbakfiets of deelscooter, en het gebruik is via een (commerciële) organisatie (bijv. Greenwheels, TIER Mobility, Cargoroo), via particulier delen of op een informele manier, zoals met familie, kennissen of buren. Het gebruik van deelvervoer verschilt tussen de wijken; in Binnenstad (27%), West en Noordoost (beide 25%) en Oost (24%) ligt het gebruik van deelvervoer relatief hoog. In de subwijk Nieuw Engeland, Schepenbuurt is het gebruik het grootst, waar bij bijna een derde van de inwoners (32%) iemand uit het huishouden gebruik maakt van deelvervoer. Een stuk lager ligt het deelvervoergebruik in Vleuten-De Meern (6%), Overvecht en Leidsche Rijn (beide 13%).

Naar Deelvervoer

Stabilisatie aantal verkeersongevallen, minder verkeersgewonden

De politie registreerde 1.502 verkeersongevallen, in 2020 waren dat er 1.494. Ten opzichte van 2019, voor corona, had Utrecht in 2021 13% minder verkeersongevallen. Het aantal verkeersgewonden nam opnieuw af. 2020 telde 367 verkeersgewonden, in 2021 waren dat er 296 (-19%). Ten opzichte van 2019 is dat zelfs een afname van 28%. 2021 had vier verkeersdoden, een minder dan in 2020.

Naar Verkeersveiligheid

Image
Fietsers Voorstraat

Openbare ruimte & groen

Waardering voor netheid en schoonheid openbare ruimte constant

In 2021 waarderen Utrechters de netheid van de openbare ruimte met een score van 6,6 op een schaal van 1-10. Voor de schoonheid (rapportcijfer 6,6) van straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt is de beoordeling vergelijkbaar met voorgaande jaren. Inwoners uit Overvecht (5,6) en Zuidwest (6,1) geven de laagste beoordeling terwijl inwoners uit Noordoost, Oost, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern (7,1) de hoogste beoordeling geven voor de schoonheid van straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt.

Naar Staat openbare ruimte

Meer waardering voor groen sinds corona

Een derde (34%) van de Utrechters beschrijft Utrecht als een ‘groene stad’. In juli 2021 is een peiling gehouden onder de leden van het gemeentelijke Bewonerspanel. Aan de leden van dit panel is gevraagd hoe zij het groen (zoals grasveldjes en bomen) in hun omgeving waarderen. Zeven op de tien (71%) panelleden is het groen in hun omgeving meer gaan waarderen sinds de uitbraak van het coronavirus. Dit is gelijk gebleven ten opzichte van juni 2020.

Naar Aanbod openbare ruimte