Image
Uitzicht op Griftpark

Fysieke leefomgeving

Wonen

Stabiele toename van z’n 3.000 woningen per jaar

De woningvoorraad groeit in 2022 met bijna 3.000 (+1,8%) tot een totaal van 165.399 op 1 januari 2023. De laatste jaren zien we binnen de woningvoorraad een afname van het aandeel sociale huur in eigendom van particulieren, een groei van het aandeel middenhuur, en een groei van het aandeel dure koopwoningen.

Naar Voorraad woningen

Verkoopprijzen koopwoningen sterk gestegen

Het aandeel koopwoningen is tussen 2021 en 2022 gelijk gebleven (45%). De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning is in 2022 gestegen naar 511.000 euro. Toch wordt sinds 2021 een groter aandeel van de verkochte woningen gekocht door starters op de koopmarkt.

Naar Koopwoningmarkt

Meer dan de helft van de woningen is een huurwoning

Het aandeel sociale huurwoningen in corporatiebezit is al meerdere jaren stabiel (29%). Ook de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning (11 à 12 jaar) is al langere tijd hetzelfde. Binnen de particuliere verhuur zien we een verschuiving van sociale huur naar middenhuur. De huurprijzen in Utrecht stijgen in 2022 sneller dan het landelijk gemiddelde.

Naar Huurwoningmarkt

Image
Woningen in Utrecht

Beoordeling woning gemiddeld ruim voldoende

Utrechters in een koopwoning zijn het meest tevreden met hun woning en met de buurt waarin ze wonen. Opvallend is dat woningeigenaren het minst positief zijn over de toekomst van de eigen buurt. De verschillen in woning- en buurttevredenheid is onder huurders groter dan onder huiseigenaren.

Naar Woning- & buurttevredenheid

Aantal opleveringen ruim 3.300

In 2022 zijn ruim 3.300 nieuwe woningen opgeleverd. Tegelijkertijd zijn er in 2022 flink minder nieuwe woningen in aanbouw genomen. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is in 2022 weer gestegen, na een grote daling in 2021.

Naar Nieuwbouw

Milieu & duurzaamheid

Meer en minder inzicht in de bodem

De concentraties stikstofdioxide waren in 2022 vergelijkbaar met de coronajaren 2020 en 2021. Hoe verontreinigd de bodem is, is iets minder goed in beeld. Wel is er meer inzicht in de beschikbare ondergrondse ruimte voor nieuwe opgaven. 55% van de woningen ondervond in 2021 een geluidbelasting van meer dan 55 dB door wegverkeer.

Naar Milieu

Image
Zonnepanelen op daken

Groei aantal daken met zonnepanelen en oplaadpunten elektrische auto's

Het energiegebruik (0,3%) en de CO2-uitstoot (3,2%) namen toe in 2021. 7,1% van de elektriciteit werd in 2021 hernieuwbaar opgewekt. Het aandeel daken met zonnepanelen groeide tussen 2021 en 2022 van 24% naar 29%. In 2022 zijn er 118.000 woningen met een aansluiting op aardgas, 44.000 zonder. Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s steeg met 29%.

Naar Energie

9% minder huishoudelijk afval per inwoner

De hoeveelheid huishoudelijk afval daalt met 9%, tot 375 kilo per inwoner. Vanaf april 2022 wordt in de hele stad het plastic, blik en pakafval nagescheiden. Het afvalscheidingspercentage zonder nascheiden van plastic, blik en pakafval is gedaald, inclusief nascheiden is het gelijk gebleven. Het Nieuwe Inzamelen is in het grootste gedeelte van de gemeente ingevoerd.

Naar Afval

Mobiliteit

Meer fietsers in de stad 

Na twee coronajaren is het aantal fietsers in de stad weer toegenomen en ongeveer gelijk aan 2019. Diefstal van fietsen komt vaker voor dan in 2021. Uit cijfers uit 2021 blijkt verder dat de meeste huishoudens in de stad een fiets hebben (94%). Ruim de helft gaat meestal met dit vervoermiddel naar de binnenstad.

Naar Fiets

Groei auto's in Utrecht

Het aantal particuliere auto’s in Utrecht groeit met 1%. Het aantal personenauto’s per 1.000 inwoners neemt toe in 2021 en 2022. De hoeveelheid (deels) elektrische auto’s neemt toe met 26%. In 2022 is de verkeersintensiteit van motorvoertuigen hoger dan in 2020 en 2021 (de coronajaren).  

Naar Auto

Aantal reizigers U-OV hoger dan afgelopen twee jaar

Het gebruik van de tram en bus (op werkdagen) is in 2022 hoger dan in de coronajaren. Toch liggen de aantallen ongeveer een kwart lager dan in 2019. Het aantal in- en uitstappers in de trein is in 2020 en 2021 ruim gehalveerd vanwege de coronamaatregelen (2022 nog niet beschikbaar).

Naar Openbaar vervoer

Utrecht na Amsterdam hoogste aandeel deelauto's van G4

Utrecht telt 233 deelauto’s per 100.000 inwoners. Er staan ruim 800 deelauto’s in de stad in 2022. In 2021 maakt bij 18% van de Utrechters iemand in het huishouden gebruik van deelvervoer. Dit aandeel is het hoogst in Binnenstad, West en Noordoost.

Naar Deelvervoer

Toename verkeersongevallen en gewonden

In 2022 zien we een toename van verkeersongevallen en gewonden in het verkeer. Uit cijfers uit 2021 blijkt dat de meerderheid (63%) van de inwoners tevreden is over de veiligheid van het verkeer in de eigen buurt. 

Naar Verkeersveiligheid

Image
Fietsers Voorstraat

Openbare ruimte & groen

Waardering voor netheid en schoonheid openbare ruimte constant

Utrechters waarderen de netheid en schoonheid van de openbare ruimte: de rapportcijfers per wijk lopen uiteen van 5,6 tot 7,1. In 2022 zijn meer bewonersmeldingen gedaan over afval en vervuiling in de openbare ruimte. Het aantal bewonersmeldingen met betrekking tot parken en groenvoorzieningen (bladafval, onkruid, etc.) is daarentegen afgenomen in 2022 ten opzichte van 2021. De piek blijft in juni en juli.

Naar Staat openbare ruimte

Gemiddeld 66 mgroen per huishouden: Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn de meest groene wijken

Gemiddeld heeft een huishouden in Utrecht 66 m2 groen ter beschikking in 2022. Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn zijn de meest groene wijken. Ruim twee derde van de Utrechters is tevreden met het groen in de buurt.

Naar Aanbod openbare ruimte