Image
Bouwplaats Castellumlaan

Nieuwbouw

Samenvatting

In 2023 zijn ruim 2.100 nieuwe woningen opgeleverd. De afgelopen jaren lag het gemiddelde aantal opleveringen boven de 3.000. Tegelijkertijd zijn er in 2023 flink meer nieuwe woningen in aanbouw genomen. Het aandeel inwoners dat vaak overlast door bouwwerkzaamheden in de buurt ervaart is stabiel.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022 2023
totaal aantal opleveringen* 3.086 3.411 3.020 3.337 2.156
aantal vergunde nieuwbouwwoningen 3.342 3.311 1.202 2.479 3.932
start bouw koopwoningen 883 1.154 757 324 561
start bouw huurwoningen 2.137 2.433 1.676 628 2.012
start bouw zelfstandige studenteneenheden - - - - 1.035
start bouw onzelfstandige studenteneenheden 0 0 234 80 332
% inwoners dat vaak overlast door bouwwerkzaamheden ervaart in de eigen buurt 14 - 17 - 17
% inwoners dat (bijna) nooit overlast door bouwwerkzaamheden ervaart in de eigen buurt 49 - 45 - 42
* Het totaal aantal opleveringen betreft nieuwbouw inclusief overige toevoegingen aan de woningvoorraad zoals verbouw en splitsing. Het cijfer voor 2023 is voorlopig.
Bron: BAG; CBS; Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR); Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Ruim 2.100 nieuwe woningen opgeleverd in 2023

In 2023 zijn minder woningen opgeleverd dan in 2022 en de jaren daarvoor. Utrecht telde de afgelopen jaren (2019-2022) een vrij constante lijn in totaal aantal opleveringen: ruim 3.000 woningen per jaar. De opleveringen bestaan uit nieuwbouwwoningen en andere toevoegingen (bijvoorbeeld door woningsplitsingen en functiewijzigingen). Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is in 2023 weer verder gestegen, na een grote daling in 2021. Dit komt door de verleende vergunningen voor een aantal grote projecten in Utrecht, zoals de High Five in de wijk Oost. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen gaat voornamelijk om huurwoningen (90%).  

Infogram URL

In 2023 meer woningen in aanbouw genomen

In 2023 is gestart met de bouw van 2.012 huurwoningen, 1.035 zelfstandige studenteneenheden en 332 onzelfstandige studenteneenheden. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2022. Van de woningen waarvan in 2023 is gestart met de bouw betreft het merendeel huurwoningen. Er zijn 561 koopwoningen in aanbouw genomen in 2023. Dit is een stijging ten opzichte van 2022.

Inwoners die overlast ervaren door bouwwerkzaamheden in de buurt stabiel 

Het aandeel inwoners dat vaak overlast ervaart van bouwwerkzaamheden in de buurt is stabiel ten opzichte van 2021 (17%). Eerder nam de overlast van bouwwerkzaamheden in de buurt toe van 14% in 2019 naar 17% in 2021. Het aandeel inwoners dat nauwelijks overlast ervaart van bouwwerkzaamheden in de buurt is afgenomen van 45% naar 42%.

Publicatiedatum: 24-04-2024