Image
Bouwplaats Castellumlaan

Nieuwbouw

Samenvatting

In 2022 zijn ruim 3.300 nieuwe woningen opgeleverd. Tegelijkertijd zijn er in 2022 flink minder nieuwe woningen in aanbouw genomen. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is in 2022 weer gestegen, na een grote daling in 2021.

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022
totaal aantal opleveringen* 3.086 3.411 3.020 3.337
aantal vergunde nieuwbouwwoningen 3.342 3.311 1.202 2.479
start bouw koopwoningen 883 1.154 757 324
start bouw huurwoningen 2.137 2.433 1.676 628
start bouw onzelfstandige studenteneenheden 0 0 234 80
% inwoners dat vaak overlast door bouwwerkzaamheden ervaart in de eigen buurt 14 - 17 -
% inwoners dat (bijna) nooit overlast door bouwwerkzaamheden ervaart in de eigen buurt 49 - 45 -
In 2020 en 2022 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.
* Het totaal aantal opleveringen betreft nieuwbouw inclusief overige toevoegingen aan de woningvoorraad zoals verbouw en splitsing. Het cijfer voor 2022 is voorlopig.

Bron: BAG; CBS; Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR); Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Ruim 3.300 nieuwe woningen opgeleverd in 2022

Utrecht telt de afgelopen jaren een vrij constante lijn in totaal aantal opleveringen. De opleveringen bestaan uit nieuwbouwwoningen en andere toevoegingen (bijvoorbeeld door woningsplitsingen en functiewijzigingen). Er gaan ook woningen af door sloop en andere onttrekkingen. Netto gezien groeit Utrecht de afgelopen jaren met ruim 3.000 woningen per jaar.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is in 2022 weer gestegen, na een grote daling in 2021 (van bijna 3.500 in 2020 naar ca 1.200 in 2021). De stijging in 2022 is mede ingegeven door het aantal vergunde tijdelijke woningen. De ontwikkeling van vergunde woningen in Utrecht wijkt af van de landelijke trend waarin pas in 2022 een daling zichtbaar is in het aantal vergunde nieuwbouwwoningen.

Infogram URL

In 2022 zijn flink minder woningen in aanbouw genomen

In 2022 is gestart met de bouw van 952 woningen en 80 studenteneenheden. Dit is meer dan een halvering ten opzichte van 2021. Van de woningen waarvan in 2022 is gestart met de bouw betreft het merendeel huurwoningen (66%). Er zijn 324 koopwoningen in aanbouw genomen in 2022 (34%). De daling van startbouw in 2022 volgt op de daling van het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in 2021.

Meer inwoners ervaren overlast door bouwwerkzaamheden in de buurt

Het aandeel inwoners dat vaak overlast ervaart van bouwwerkzaamheden in de buurt is toegenomen van 14% in 2019 naar 17% in 2021. Het aandeel inwoners dat nooit overlast ervaart van bouwwerkzaamheden in de buurt is afgenomen van 49% naar 45%. Aan het Bewonerspanel is in september 2021 ook gevraagd in hoeverre zij vaak last hebben van geluid en waar zij denken dat de geluidshinder door wordt veroorzaakt. De meeste panelleden denken dat dit komt door gewoon wegverkeer (46%) of buren (44%). 33% denkt dat dit komt door motoren en 30% door bouwwerkzaamheden (bijvoorbeeld heien, puin breken of graafwerkzaamheden). Ook zijn panelleden gevraagd waar zij denken dat trillingen door worden veroorzaakt. Ruim de helft van de panelleden denkt dat dit komt door zwaar wegverkeer en 37% denkt dat dit komt door bouwwerkzaamheden, zoals heien. Panelleden die in een huis wonen met een bouwjaar na 1990 geven het vaakst aan geen last te hebben van trillingen (51%). Panelleden die in een huis wonen met een bouwjaar voor 1920 (45%) of 1966-1990 (43%) hebben hier het vaakst last van.

Publicatiedatum: 16-05-2023