Image
Woningen in Utrecht

Woning- & buurttevredenheid

Samenvatting

Utrechters in een koopwoning zijn het meest tevreden met hun woning en met de buurt waarin ze wonen. Opvallend is dat woningeigenaren het minst positief zijn over de toekomst van de eigen buurt. De verschillen in woning- en buurttevredenheid is onder huurders groter dan onder huiseigenaren.

In het kort

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021 2022
rapportcijfer beoordeling woning 7,5 7,5 - 7,5 -
score algemeen buurtoordeel* 7,3 7,3 - 7,3 -
% inwoners dat woning te klein vindt 20 21 - 22 -
% inwoners dat vindt dat woning slecht onderhouden is 15 15 - 14 -
% inwoners dat de buurt (zeer) prettig vindt 91 91 - 90 -
% inwoners dat denkt dat buurt in toekomst beter wordt 42 38 - 35 -
% inwoners dat het moeilijk vindt hoopvol te zijn over toekomst van de buurt 21 20 - 27 -
In 2020 en 2022 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.
* Gebaseerd op de vraag ‘wat vindt u van de buurt waar u woont?’ ((zeer) prettig, (zeer) onprettig) en vier stellingen ‘de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen’, ‘het is niet leuk om in deze buurt te wonen’, ‘als het kan, verhuis ik uit deze buurt’ en ‘als je in deze buurt woont, dan heb je geluk’ ((zeer) eens, neutraal, (zeer) oneens).
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Huiseigenaren zijn het meest tevreden met hun woning

De meeste Utrechters zijn positief over hun woning, gemiddeld beoordelen zij de woning met een 7,5. Ongeveer een vijfde (22%) geeft aan de woning te klein te vinden en 14% vindt dat de woning slecht onderhouden is. Deze cijfers zijn de afgelopen jaren stabiel. Huurders zijn over het algemeen minder tevreden dan huiseigenaren over de grootte en het onderhoud van de woning. In 2021 vindt 31% van de huurders hun woning te klein en 26% vindt de woning slecht onderhouden. Voor woningeigenaren is dit 15% (te klein) en 4% (slecht onderhoud). Wijken met veel koopwoningen scoren dan ook hoger op woningtevredenheid dan wijken met veel huurwoningen. In de wijk met het grootste aandeel koopwoningen (Vleuten-De Meern) worden woningen gemiddeld het best beoordeeld (8,0). In de wijk met het kleinste aandeel koopwoningen (Overvecht) worden woningen het laagst beoordeeld (6,9). Inwoners met een koopwoning in Overvecht beoordelen hun woning met een 7,9. Dit cijfer is vergelijkbaar met het stedelijk gemiddelde voor woningeigenaren (8,0). Utrechtse huurders beoordelen de woning gemiddeld met een 6,9.

Infogram URL

Verschillen onder huurders groter dan onder huiseigenaren

Net als in andere jaren zijn de verschillen in de woningbeoordeling per wijk groter bij huurders dan bij huiseigenaren. Huurwoningen scoren het laagst in Overvecht (6,4) en Zuidwest (6,5) en het hoogst in Binnenstad en Leidsche Rijn (beide 7,4). Inwoners in een particuliere huurwoning beoordelen de woning net iets beter (7,1) dan hun stadsgenoten in een corporatiewoning (6,7). Uit registraties van het Basisregistratie Adressen en Gebouwen blijkt dat particuliere huurwoningen gemiddeld 15 m2 groter zijn dan corporatiewoningen. Wel hebben particuliere huurwoningen vaker een woonoppervlak onder de 55 m2. In de particuliere verhuur heeft 22% van de woningen een woonoppervlak onder de 55 m2, bij corporatiewoningen is dit 16%.

Er is een fors verschil in de algemene beoordeling van de buurt tussen huurders van corporatiewoningen (6,6) en particuliere huurwoningen (7,4). Kopers beoordelen hun woning het meest positief op de verschillende onderdelen en scoren ook hoger dan huurders op het algemene buurtoordeel (7,7).

Infogram URL

14% van inwoners in een kwetsbare situatie vindt eigen woning niet toegankelijk

Ook Utrechters in een kwetsbare situatie (panel Meetellen) zijn gevraagd naar hoe zij hun woning en buurt ervaren. Gemiddeld geven panelleden hun woning een 7,3. 29% vindt hun woning slecht onderhouden. Voor 14% van de panelleden is hun eigen woning niet goed toegankelijk voor henzelf. Van de panelleden vindt 85% de buurt waarin ze wonen (zeer) prettig. 30% van de panelleden zou uit hun buurt verhuizen als dat zou kunnen.

Positieve toekomstverwachting eigen buurt is gedaald

Inwoners is ook gevraagd hoe zij denken over de toekomst van ‘de buurt’. Het aandeel Utrechters dat verwacht dat hun buurt in de toekomst beter wordt, is in 2021 gedaald van 38% naar 35%. De langjarige trend van het aandeel inwoners dat positief is over de toekomst van de buurt laat een positieve ontwikkeling zien, echter sinds 2019 is er een daling zichtbaar. Tegelijkertijd is het aandeel Utrechters dat het moeilijk vindt om hoopvol te zijn over de toekomst van de buurt toegenomen van 20% in 2019 naar 27% in 2021. Inwoners van Overvecht en Zuidwest geven vaker dan gemiddeld aan dat ze het moeilijk vinden om hoopvol te zijn over de toekomst van hun buurt. Inwoners van Noordoost en Oost geven dit minder vaak aan. Daarnaast zijn inwoners in oudere leeftijdsgroepen hier vaker pessimistisch over dan jongeren.

Infogram URL

Woningeigenaren minst positief over toekomst eigen buurt

Opvallend is dat het aandeel inwoners dat positief is over de toekomst van de buurt het laagst is onder woningeigenaren (31%), terwijl zij hun woning en buurt het meest positief beoordelen. Ondanks een minder positieve verwachting voor de toekomst van de buurt is de tevredenheid van Utrechters over de buurt waarin ze wonen gelijk gebleven in 2021. Net als voorgaande jaren, geven negen op de tien Utrechters aan de eigen buurt (zeer) prettig te vinden. Ook krijgt de buurt gemiddeld hetzelfde cijfer als in 2019, inwoners geven ‘de buurt’ een 7,3. De afgelopen jaren is het algemene buurtoordeel voorzichtig toegenomen: van 7,1 in 2016 naar 7,3 in 2021. Overvecht scoort het laagste cijfer (5,7). Buurten in Noordoost worden het best beoordeeld (8,3).

Publicatiedatum: 16-05-2023