Image
Scholieren aan het werk

Leerlingpopulatie

Samenvatting

Het totaal aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs is in schooljaar 2022/’23 met 2% toegenomen, al krimpt het aantal leerlingen in het (reguliere) basisonderwijs sinds schooljaar 2018/’19. In het voortgezet onderwijs gaan steeds meer Utrechtse leerlingen binnen Utrecht naar school. Er is een afname in het aantal mbo- en hbo-studenten.

In het kort

Kerncijfers
  2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
aantal leerlingen Utrechts primair en voortgezet onderwijs 48.668 49.099 49.437 50.404
waarvan basisonderwijs (bo) 30.184 30.067 29.670 29.524
waarvan speciaal basisonderwijs (sbo) 652 661 621 597
waarvan (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) 1.782 1.851 1.951 2.025
waarvan voortgezet onderwijs (vo) 16.050 16.520 17.195 18.258
% vo-leerlingen uit Utrecht in Utrecht op school 74 75 77 78
% vo-leerlingen uit Utrecht buiten Utrecht op school 26 25 23 22
% vo-leerlingen op Utrechtse school, woonachtig binnen Utrecht 82 83 83 82
% vo-leerlingen op Utrechtse school, woonachtig buiten Utrecht 18 17 17 18
aantal Utrechters dat mbo volgt* 7.090 7.240 7.300 6.970
aantal studenten aan Utrechtse mbo-instelling** 27.400 27.700 28.100 27.000
aantal studenten aan Utrechtse hbo-instelling** 37.000 38.500 39.500 38.500
aantal studenten aan Utrechtse wo-instelling** 32.500 35.500 37.000 37.500
* Studenten die onderwijs volgen (inclusief extranei, alleen ingeschreven om examen te doen) op een mbo gevestigd in de stad Utrecht.
** Benaderingscijfers, afgerond op (vijf)honderdtallen. 
Bron: DUO; CBS

Aantal leerlingen op Utrechtse scholen blijft groeien

Het totaal aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs is in schooljaar 2022/’23 met 2% toegenomen. De sterkste groei is te zien binnen het voortgezet onderwijs (+6%), gevolgd door het (voortgezet) speciaal onderwijs (+4%). Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs krimpt dit jaar met 6%. Het aantal leerlingen in het (reguliere) basisonderwijs krimpt sinds schooljaar 2018/’19 en deze trend zet in schooljaar 2022/’23 voorzichtig door. Meer informatie over aantal Utrechters in schoolgaande leeftijd in Bevolkingssamenstelling

Meer Utrechtse leerlingen binnen Utrecht naar school

Van alle Utrechtse leerlingen in het voorgezet onderwijs (VO) gaat 78% in Utrecht naar school. In schooljaar 2018/2019 was dit 72%. Het aantal leerlingen op Utrechtse VO-scholen groeide in die vijf jaar sterker (+22%) dan het aantal Utrechters in schoolgaande leeftijd (12-17 jaar) (+8%). In diezelfde periode is het aantal kinderen dat vanuit omliggende gemeenten in Utrecht naar school gaat gegroeid naar 3.286 (+24%). Utrechtse leerlingen die buiten de stad naar school gaan (4.311 leerlingen) bezoeken met name scholen in Woerden (24%), Stichtse Vecht (21%), De Bilt (17%) en Zeist (14%). Leerlingen uit de wijk Vleuten-De Meern bezoeken het vaakst een school buiten de gemeentegrenzen (36%), gevolgd door leerlingen uit Noordoost (35%) en Zuid (30%). Leerlingen uit West bezoeken het minst vaak een school buiten Utrecht (4%). Informatie over onderwijshuisvesting en de prognose van leerlingaantallen is te vinden op de pagina onderwijsbeleid van de gemeente Utrecht.

Infogram URL

Afname aantal mbo-studenten

In schooljaar 2022/2023 volgen 6.970 Utrechters een mbo-opleiding. Na jaren van toename neemt het aantal Utrechtse mbo-studenten voor het eerst af (-5%). Ook het totaal aantal studenten dat in Utrecht een mbo-opleiding volgt is afgenomen (-4%). Het aandeel mbo’ers dat kiest voor een opleiding in de sector zorg, welzijn en sport neemt verder toe (van 37% naar 39%). Het aantal mbo’ers in de sector zakelijke dienstverlening neemt iets af (van 14% naar 13%). Het aandeel Utrechtse mbo-studenten dat een opleiding volgt in de sectorkamer ‘techniek en gebouwde omgeving’ is stabiel rond 10%. 

Afname aantal hbo-studenten

Na twee jaar met sterk stijgende studentaantallen aan Utrechtse hbo- en wo-instellingen in 2020 (+6,5%) en 2021 (+3,4%) is er in 2022 sprake van lichte krimp (-0,7%). Het aantal studenten in het wetenschappelijk onderwijs (wo) groeit nog licht met 1,4%. Landelijk stagneert de groei van het aantal wo-studenten (-0,1%). Het aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) krimpt met 2,5%. Landelijk is de instroom van hbo-studenten afgenomen met 5,4%. De toestroom van verpleegkunde-studenten is het meest afgenomen (-17,7%). De Vereniging Hogescholen benoemt de invloed van demografische factoren, herinvoering van de basisbeurs in 2023/2024, de krappe arbeidsmarkt en een toegenomen aantrekkelijkheid van een tussenjaar door het wegvallen van coronamaatregelen als mogelijke oorzaken van de (landelijke) afname van aanmeldingen in het hoger onderwijs.