Image
Twee vrouwen wandelen met een hond

Zelfredzaamheid

Samenvatting

15% van de Utrechters ontvangt informele hulp bij huishouding of verzorging, geldzaken of administratie en gebruik van internet. Het verlenen van mantelzorg is stabiel over de jaren, maar mantelzorgers voelen zich vaker zwaar belast. Het doen van aanvragen of het maken van afspraken via internet is lastig voor 27% van alle Utrechters. 

In het kort

Kerncijfers
  2019 2020 2021 2022 2023
% inwoners dat informele hulp ontvangt omdat het zelf niet lukt* - - - - 15
% inwoners dat informele hulp ontvangt bij huishouding of verzorging - - - - 8
% inwoners dat informele hulp ontvangt bij geldzaken of administratie - - - - 9
% inwoners dat informele hulp ontvangt bij gebruik van internet - - - - 8
% inwoners dat intensieve mantelzorg verleent - 9 - 9 -
% inwoners dat moeite heeft om internet te gebruiken voor het doen van aanvragen of het maken van afspraken bij organisaties** 23 - 29 - 27
* Dit betreft hulp van familie, vrienden, buren of een vrijwilliger(sorganisatie) bij zaken die zelf niet lukken op het gebied van huishouding en verzorging, geldzaken en administratie en/of gebruik van internet. 
** Inwoners die aangeven dat dit hen (enige of veel) moeite kost of aangeven dat zij dit niet kunnen. 
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, gemeente Utrecht

15% van de Utrechters ontvangt informele hulp

Het aandeel Utrechters dat informele hulp ontvangt bij zaken die zelf niet lukken op het gebied van huishouding of verzorging, geldzaken of administratie en gebruik van internet bedraagt 15%. Informele hulp is onbetaalde hulp van familie, vrienden, buren of een vrijwilliger(sorganisatie). Daarnaast ontvangt 12% formele hulp van een betaalde hulp of organisatie. In totaal ontvangt bijna een kwart van de Utrechters enige vorm van hulp, betaald of onbetaald. Inwoners krijgen vaker hulp van een betaalde hulp of organisatie bij huishouding of verzorging, dan bij geldzaken of het gebruik van internet. Informele hulp ligt ongeveer gelijk voor de drie categorieën waarbij inwoners hulp kunnen ontvangen. Ouderen, Utrechters zonder opleiding of met primair onderwijs/vmbo en Utrechters die slecht kunnen leven van hun inkomen ontvangen ruim twee keer zo vaak informele hulp als gemiddeld in Utrecht. 

Infogram URL

Inburgeraars en Utrechters in kwetsbare situatie ontvangen vaak hulp bij financiën 

Onderzoek onder inburgeraars in Utrecht laat zien dat zij vaker hulp ontvangen bij geldzaken of administratie dan gemiddeld in Utrecht: 26% ontvangt informele hulp, 12% formele hulp. Hieronder valt ook de (wettelijk verplichte) ondersteuning van de gemeente. Een kwart ontvangt geen hulp bij geldzaken of administratie, maar zou dat wel willen. Ook Utrechters in een kwetsbare situatie krijgen vaak hulp bij hun financiën (45%), blijkt uit onderzoek van panel Meetellen. Meestal van een bewindvoerder, curator of organisatie in de stad en een kleiner deel van vrienden of familie. 9% van de panelleden krijgt geen hulp, maar zou dat wel graag willen.

Mantelzorgers voelen zich vaker zwaar belast 

9% van de Utrechters van 18 jaar en ouder verleent intensieve mantelzorg, blijkt uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Zij geven langer dan drie maanden en/of meer dan acht uur per week hulp aan naasten. Dit percentage ligt al jaren op hetzelfde niveau. Van alle mantelzorgers voelt 26% zich zwaar belast door de zorg die zij geven, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020 toen 14% van de mantelzorgers zich zwaar belast voelde. Deze stijging is ook landelijk zichtbaar. Oorzaken die tijdens duidingsgesprekken met mantelzorgers en professionals genoemd worden zijn onvoldoende afname van overbelasting na de coronacrisis, wachtlijsten en personeelstekorten. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat jongeren (16 t/m 24 jaar) die intensief mantelzorg verlenen minder gelukkig en tevreden over hun leven zijn en meer tijdsdruk ervaren dan anderen. Meer informatie over jonge mantelzorgers staat op de Volksgezondheidsmonitor Utrecht

Bereidheid om mantelzorg te verlenen is groot

Door toenemende vergrijzing en meer ouderen die zelfstandig thuis blijven wonen, neemt het belang van mantelzorg toe. Landelijke peilingen onder het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg laten zien dat de bereidheid om mantelzorg te verlenen de afgelopen jaren is gestegen, maar wel verschilt per zorgtaak. De bereidheid tot het verlenen van emotionele steun en hulp bij praktische zaken ligt hoog, de bereidheid om te helpen met persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg ligt veel lager.

Ruim kwart van Utrechters heeft moeite om internet te gebruiken bij aanvragen of afspraken 

Landelijk onderzoek laat zien dat Nederlanders digitaal steeds vaardiger worden, maar dat deze vaardigheden sterk verschillen naar leeftijd en opleiding. Minder digitale vaardigheid zien we in Utrecht bij inwoners van 65 jaar en ouder, bij inwoners zonder opleiding of met primair onderwijs/vmbo en ook bij inwoners die slecht kunnen leven van hun inkomen. Van hen geeft ongeveer de helft aan moeite te hebben met het doen van aanvragen of maken van afspraken via internet. Een kwart van de Utrechters die moeite hebben met het gebruik van internet voor het doen van aanvragen of het maken van afspraken, ontvangt hulp bij het gebruik van internet. Hierbij maken zij vaker gebruik van het informele hulpnetwerk van familie, vrienden, buren of een vrijwilliger(sorganisatie) dan van betaalde hulp (20% versus 4%). Uit onderzoek van panel Meetellen naar digitale vaardigheden van Utrechters in een kwetsbare situatie bleek dat panelleden vooral het gebruik van DigiD lastig vinden

Risico-indicatoren voor laaggeletterdheid in kaart gebracht

Het aantal laaggeletterden in Utrecht is lastig in beeld te brengen. Een registratie is niet voorhanden en grootschalig enquêteonderzoek is ongeschikt vanwege de vereiste lees- en schrijfvaardigheid. Ook kan laaggeletterdheid zich in de taboesfeer bevinden. Daarom volgt de gemeente Utrecht de ontwikkeling van indicatoren die wijzen op een risico op laaggeletterdheid, zoals (afgeronde) opleiding, aantal 65- en 75-plussers, aantal migranten en aantal inwoners met beroepsniveau 1 (zie hoofdstuk Bevolkingssamenstelling en dashboard Onderwijs). In Staat van de jeugd in het onderwijs worden basisvaardigheden van de Utrechtse jeugd in beeld gebracht die een indicatie voor laaggeletterdheid geven, zoals VE-indicatie (voorschoolse educatie) en startkwalificatie.  

Publicatiedatum: 24-04-2024