Image
Groen dak in Vleuten

Initiatieven

Samenvatting

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021
% inwoners dat zich in de buurt inzet met een of meer activiteiten* - - - 41
% inwoners dat ondersteuning van de gemeente of een andere organisatie nodig heeft (gehad) bij activiteiten in de buurt** - - - 34
% inwoners dat bekend is met het Initiatievenfonds 25 27 - 20
aantal gehonoreerde aanvragen Initiatievenfonds 1.230 1.271 892 908
* De uitkomst van 2021 is niet vergelijkbaar met eerdere jaren door aanpassingen in de vragenlijst. ‘Kan ik niet’ is als antwoordcategorie toegevoegd en verschillende activiteiten zijn aangepast.
** Ondersteuning: advies, vergunning, bepaalde materialen of spullen, contacten in de wijk, financiële ondersteuning. Bepaalde materialen of spullen is nieuw. De categorie ‘anders’ is verdwenen.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; gemeente Utrecht

Vier op de tien onderneemt buurtactiviteit(en) zoals schoonhouden van de openbare ruimte

In 2021 heeft vier op de tien Utrechters (41%) buurtactiviteiten ondernomen. De ‘populairste’ buurtactiviteit is het schoonhouden van de openbare ruimte, zoals straatvegen of afval opruimen. Drie op de tien geeft aan dit al te doen. Van de Utrechters biedt 13% zorg of hulp aan buurtbewoners zoals het doen van boodschappen of klusjes. 39% doet dit nu nog niet, maar wil dit wel doen. Ook geeft 34% aan dat ze wel willen helpen bij een buurtactiviteit, bijvoorbeeld een schoonmaakactie of een buurtfeest. Voor alle activiteiten geldt dat ongeveer 10% niet kan deelnemen aan deze buurtactiviteiten. Jongeren in de leeftijd 18 tot en met 29 jaar geven minder vaak aan buurtactiviteiten te ondernemen (27%) dan oudere leeftijdsgroepen, behalve wanneer het gaat om het helpen bij een ontmoetingsplek in de buurt of bij het organiseren van een bijeenkomst over milieu en duurzaamheid. Inwoners van de wijken Vleuten–De Meern (49%) en Noordoost (46%) ondernemen gemiddeld vaker buurtactiviteiten en inwoners van de Binnenstad (33%) en Zuidwest (37%) gemiddeld minder vaak.

Infogram URL

Meeste inwoners hebben geen ondersteuning nodig bij buurtactiviteit

Van de Utrechters die buurtactiviteiten ondernemen, had 42% geen ondersteuning nodig. 34% geeft in 2021 wel aan ondersteuning van de gemeente of een andere organisatie nodig te hebben gehad. Bepaalde spullen en materialen was daarbij het vaakst nodig (20%). In alle wijken en onder alle opleidingsniveaus heeft men ondersteuning nodig. Jongeren in de leeftijd 18 tot en met 29 jaar hebben wel vaker ondersteuning nodig gehad dan oudere leeftijdsgroepen en dan met name een vergunning of advies.

Infogram URL

Minder aanvragen voor Initiatievenfonds in 2020 en 2021

Het Initiatievenfonds ondersteunt plannen van inwoners die zich vrijwillig willen inzetten voor elkaar, de buurt, wijk of stad. Eigen inzet en draagvlak zijn daarbij belangrijke pijlers. In 2021 zijn 908 initiatieven toegekend.In vergelijking met het eerste coronajaar 2020 is het aantal initiatievenfondsaanvragen nagenoeg gelijk. Van 2017 tot en met 2019 steeg het aantal toegekende initiatieven nog van 1.146 naar 1.271. De aanvragen voor initiatieven in het fysieke domein en voor bewegen en sport is in 2021 en 2020 hoger dan in 2019, in met name de wijken Noordoost en Leidsche Rijn. De aanvragen in het sociale domein waren daarentegen lager. Door de coronamaatregelen waren er in 2020 en 2021 initiatieven die niet door konden gaan, omdat niet alles georganiseerd kon worden. De stijging in het fysieke domein komt mogelijk doordat mensen de openbare ruimte in de eigen buurt belangrijker zijn gaan vinden, omdat mensen meer thuis moesten blijven.

Bekendheid met Initiatievenfonds verschilt tussen wijken en leeftijdsgroepen

29% van de Utrechters is bekend met het Initiatievenfonds. Onder inwoners die zich in de buurt inzetten met een of meer activiteiten is de bekendheid met het Initiatievenfonds groter (42%). Ook zijn er verschillen tussen wijken, leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus in de bekendheid met het Initiatievenfonds. Inwoners van de wijken Noordoost (39%) en Zuid (33%) kennen vaker het Initiatievenfonds. Daarentegen is de bekendheid lager onder inwoners in de wijken Binnenstad (24%), Zuidwest (23%) en Vleuten-De Meern (25%) en onder de jongste leeftijdsgroep van 18 t/m 29 jaar (17%). Deze verschillen komen voor een deel overeen met de verschillen tussen leeftijdsgroepen en wijken in hoeverre zij buurtactiviteiten ondernemen. Opvallend is dat gemiddeld meer inwoners in de wijk Vleuten-De Meern activiteiten ondernemen voor de buurt, maar dat de bekendheid met het Initiatievenfonds daar lager is.

Utrecht 900: voor, door en met zoveel mogelijk Utrechters

Op 2 juni 2022 is het 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. Deze mijlpaal wordt voor, door en met de stad gevierd. Het programma zal bestaan uit verschillende initiatieven, georganiseerd door inwoners en organisaties uit de stad. De initiatiefnemers kunnen in drie ronden een subsidie aanvragen.

In de eerste subsidieronde zijn 97 aanvragen ingediend waarvan 34 zijn toegekend. Inmiddels is bekend dat voor de tweede ronde 242 aanvragen binnen zijn gekomen. In de derde subsidieronde zijn nog eens 170 nieuwe aanvragen ingediend. Deze worden nog beoordeeld. De goedgekeurde initiatieven krijgen gezamenlijk 1,9 miljoen euro subsidie.

Overige cijfers
  2018 2019 2020 2021
% inwoners dat initiatief heeft genomen om beleid te beïnvloeden (maatschappelijk initiatief en/of petitie ingediend) - - - 6
% inwoners dat iets voor de leefbaarheid en veiligheid doet, zoals buurtpreventie of Burgernet - - - 8
aantal burgeragenderingen en burgerinitiatieven* 1 2 2 3
aantal gestarte petities (ingediend) - 28 (11) 33 (4) 39 (15)
* Burgeragenderingen zijn pas mogelijk vanaf 1 januari 2019.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht; gemeente Utrecht

Publicatiedatum: 25-05-2022