Image
Griftpark

Aanbod openbare ruimte

Samenvatting

Gemiddeld heeft een huishouden in Utrecht 66 m2 groen ter beschikking in 2022. Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn zijn de meest groene wijken. Ruim twee derde van de Utrechters is tevreden met het groen in de buurt.

In het kort

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021 2022
openbaar groen per huishouden (m2) - 68 68 67 66
% inwoners dat tevreden is over het groen in de buurt 67 66 - 68 -
% inwoners dat tevreden is over het park in de buurt 72 72 - 75 -
% ouders dat tevreden is over speelgelegenheid in de buurt* 64 63 - 62 -
% inwoners dat tevreden is over de straatverlichting in de buurt 78 78 - 76 -
% inwoners dat ontevreden is over de straatverlichting in de buurt 8 8 - 9 -
In 2020 en 2022 is geen gemeentelijke Inwonersenquête afgenomen. Deze enquête houden we elke twee jaar. In 2024 zijn nieuwe cijfers beschikbaar.
* Ouders met een of meer kinderen jonger dan 12 jaar.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn meest groene wijken 

Gemiddeld heeft een huishouden in Utrecht 66 m² openbaar groen ter beschikking in 2022. Voor de toekomstige inrichting van de stad streeft de gemeente naar een gelijkblijvend aantal vierkante meter groen per huishouden (RSU 2040). De hoeveelheid groen varieert sterk tussen de verschillende Utrechtse wijken. In de wijken Vleuten-De Meern (180 m²) en Leidsche Rijn (123 m²) is het meeste openbaar groen per huishouden aanwezig. Ook in Overvecht heeft een huishouden gemiddeld 104 m² ter beschikking. De Binnenstad is met 11 m² per huishouden de minst groene wijk. 

Het totaal aan groen in beheer van de gemeente en al het water (behalve het Amsterdam-Rijnkanaal) per huishouden is 103 m². In 2021 en 2020 was dit 106 m² en in 2019 gemiddeld 107 m² per huishouden. De daling ten opzichte van  2021 en 2020 is deels te verklaren door de aanleg en oplevering van een aantal grote woningbouwprojecten in het afgelopen jaar, zoals in de Merwedekanaalzone. De inrichting van de openbare ruimte loopt daar altijd op achter.

In het onderzoek naar verstening van Natuur & Milieu is de openbare ruimte gecategoriseerd door middel van satellietbeelden. Hieruit blijkt dat 51 buurten minder dan 75 m2 groen per woning hebben. De meest versteende subwijken zijn Elinkwijk e.o., Wittevrouwen en Oudwijk (7,4-7,6 m2 groen per woning). De minst versteende buurten zijn Rijnsweerd, Utrecht Science Park en Leeuwesteyn (250 tot 500 m2 groen per woning).

Infogram URL

Ruim twee derde van de Utrechters tevreden met groen in de buurt

In 2021 is het aandeel Utrechters dat (zeer) tevreden is over het groen in de buurt waaronder grasveldjes en bomen (68%) iets hoger ten opzichte van de jaren daarvoor. De tevredenheid over het groen verschilt per wijk. In Overvecht (78%), Zuid (77%), Vleuten-De Meern (76%) en Leidsche Rijn (75%) is driekwart van de inwoners tevreden over het groen in de eigen buurt. In Noordwest (55%) geldt dit voor iets meer dan de helft van de inwoners. Van alle inwoners is driekwart (75%) tevreden over de parken in de eigen buurt. In Vleuten-De Meern zijn bewoners hierover het vaakst tevreden (85%). De ligging bij het Máximapark en de Haarrijnseplas spelen mogelijk mee bij deze beoordeling. Ook in Oost (84%) zijn ruim acht op de tien Utrechters te spreken over het park in de buurt. In de wijken Zuidwest (61%) en Binnenstad (69%) zijn de bewoners hier het minst over te spreken. 

Openbare ruimte bestaat voor 37% uit groen

De gemeente Utrecht heeft 3.347 hectare openbare ruimte (excl. landgoederen) in beheer. Van deze openbare ruimte is 42% verhard, 37% groen en 21% water. Van het stedelijk groen, zonder de landgoederen, is 40% natuurlijk groen (openbaar groen zoals hooilanden, ruigten, gras met stinzebollen en bosplantsoenen). Er is ook verharde ruimte, groen en water in beheer van derden, zoals Rijkswaterstaat. Het hoogste aandeel groen is te vinden in Zuid (46%), gevolgd door Overvecht (44%) en Leidsche Rijn (43%). In de Binnenstad is het aandeel groen het laagst (18%) en het aandeel verharde ruimte het hoogst (66%), De wijken Noordwest (64%) en Zuidwest (60%) volgen. De laagste verhardingsgraad heeft de wijk Vleuten-De Meern (26%). Tegelijkertijd is het aandeel water in Vleuten-De Meern met 37% het hoogst van Utrecht.

Infogram URL

Kwart van alle Utrechtse bomen in Vleuten-De Meern

Er worden 137.000 park- en straatbomen onderhouden door de gemeente. Naast de bomen in woonstraten en in parken, zijn er in de stad ook bosplantsoenen en bossen, zoals op de landgoederen. Opgeteld gaat het om circa 190 hectare bos en bosplantsoenen. Het totaal aantal geregistreerde bomen in Utrecht komt uit op bijna 161.000. Ruim een kwart van de Utrechtse park- en straatbomen staat in Vleuten-De Meern (37.000). In Binnenstad staan 3.000 bomen, een aandeel van 2% van het Utrechts totaal.

Infogram URL

Tevredenheid over speelvoorzieningen in de buurt stabiel

De meeste Utrechtse kinderen zijn tevreden over het aantal buitenspeelplekken. 94% van de 10- t/m 12-jarigen in Utrecht is tevreden over het aantal buitenspeelplekken in de buurt. Dit percentage is de afgelopen jaren stabiel. Kinderen uit de wijken Noordoost en Zuid zijn het vaakst tevreden. Kinderen van twaalf jaar en ouder zijn minder vaak tevreden over het aantal buitenspeelplekken dan kinderen die tien jaar of jonger zijn. In 2021 is 62% van de Utrechters met een kind onder de 12 jaar (zeer) tevreden over de speelvoorzieningen in de buurt (in 2019 was dit 63%). 

Minder Utrechters tevreden over straatverlichting in de buurt

Het aandeel Utrechters dat (zeer) tevreden is over de straatverlichting in de buurt is gedaald van 78% in 2019 naar 76% in 2021. In Noordoost (81%) en Binnenstad (81%) zijn inwoners het vaakst tevreden. In Overvecht (63%) is dit aandeel het laagst. Het aandeel Utrechters dat (zeer) ontevreden is over de straatverlichting (9%) in de eigen buurt is stabiel. In Overvecht is dit aandeel het hoogst (17%).

Infogram URL

Publicatiedatum: 16-05-2023