Image
Griftpark

Aanbod openbare ruimte

Samenvatting

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021
openbaar groen per huishouden (m2) - 68 68 67
% inwoners dat tevreden is over het groen in de buurt 67 66 - 68
% inwoners dat tevreden is over het park in de buurt 72 72 - 75
% ouders dat tevreden is over speelgelegenheid in de buurt* 64 63 - 62
% inwoners dat tevreden is over de straatverlichting in de buurt 78 78 - 76
% inwoners dat ontevreden is over de straatverlichting in de buurt 8 8 - 9
* Ouders met een of meer kinderen jonger dan 12 jaar
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Meer waardering voor groen sinds corona

Een derde (34%) van de Utrechters beschrijft Utrecht als een ‘groene stad’. In juli 2021 is een peiling gehouden onder de leden van het gemeentelijke Bewonerspanel. Aan de leden van dit panel is gevraagd hoe zij het groen (zoals grasveldjes en bomen) in hun omgeving waarderen. Zeven op de tien (71%) panelleden is het groen in hun omgeving meer gaan waarderen sinds de uitbraak van het coronavirus. Dit is gelijk gebleven ten opzichte van juni 2020. 

Ruim twee derde tevreden met groen in de buurt

In 2021 is het aandeel Utrechters dat (zeer) tevreden is over het groen in de buurt waaronder grasveldjes en bomen (68%) iets hoger ten opzichte van de jaren daarvoor. De tevredenheid over het groen verschilt per wijk. In Overvecht (78%), Zuid (77%), Vleuten-De Meern (76%) en Leidsche Rijn (75%) is driekwart van de inwoners tevreden over het groen in de eigen buurt. In Noordwest (55%) geldt dit voor slechts de helft van de inwoners. Van alle inwoners is driekwart (75%) tevreden over de parken in de eigen buurt. In Vleuten-De Meern zijn bewoners hierover het vaakst tevreden (85%). De ligging bij het Máximapark en de Haarrijnseplas spelen mogelijk mee bij deze beoordeling. Ook in Oost (84%) is ruim acht op de tien Utrechters te spreken over het park in de buurt. In de wijken Zuidwest (61%) en Binnenstad (69%) zijn de bewoners hier het minst over te spreken. 

Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn meest groene wijken

Gemiddeld heeft een huishouden in Utrecht 67 m² groen ter beschikking in 2021. Voor de toekomstige inrichting van de stad streeft de gemeente naar een gelijkblijvend aantal m² groen per huishouden (RSU 2040). In de wijken Vleuten-De Meern (180 m²) en Leidsche Rijn (123 m²) is het meeste openbaar groen aanwezig. Ook in Overvecht heeft een huishouden gemiddeld 104 m² ter beschikking. De Binnenstad is met 11 m² per huishouden de minst groene wijk. 

Het totaal aan groen in beheer van de gemeente en al het water (behalve het Amsterdam-Rijnkanaal) per huishouden is 106 m². Dit is gelijk aan het aantal in 2020. In het onderzoek naar verstening van Natuur & Milieu is de openbare ruimte gecategoriseerd door middel van satellietbeelden. Hieruit blijkt dat 51 buurten minder dan 75 m2 groen per woning hebben. De meest versteende buurten zijn Elinkwijk e.o., Wittevrouwen en Oudwijk (7,4-7,6 m2 groen per woning). De minst versteende buurten zijn Rijnsweerd, Utrecht Science Park en Leeuwesteyn (250 tot 500 m2 groen per woning).

Infogram URL

Openbare ruimte bestaat voor 37% uit groen

De gemeente Utrecht heeft 3.336 hectare openbare ruimte (excl. landgoederen) in beheer. Van deze openbare ruimte is 42% verharding, 37% groen en 21% water. Van het stedelijk groen, zonder de landgoederen, is 41% natuurlijk groen (openbaar groen zoals hooilanden, ruigten, gras met stinzebollen en bosplantsoenen). Er is ook verharding, groen en water in beheer van derden, zoals Rijkswaterstaat. Het hoogste aandeel groen is te vinden in Zuid (46%), gevolgd door Overvecht (44%) en Leidsche Rijn (43%). In Binnenstad is het aandeel groen het laagst (17%). De wijk Binnenstad heeft het hoogste aandeel verharding: 68% van de gemeentelijke openbare ruimte in Binnenstad is verhard. De wijken Noordwest (62%) en Zuidwest (61%) volgen. De laagste verhardingsgraad is in Vleuten-De Meern (27%). Tegelijkertijd is het aandeel water in Vleuten-De Meern met 37% het hoogst van Utrecht.

Infogram URL

Kwart van alle Utrechtse bomen in Vleuten-De Meern

Er worden 137.000 park- en straatbomen onderhouden door de gemeente. Naast de bomen in woonstraten en in parken, zijn er in de stad ook bosplantsoenen en bossen, zoals op de landgoederen. Opgeteld gaat het om bijna 190 hectare bos en bosplantsoenen. Het totaal aantal geregistreerde bomen in Utrecht komt uit op bijna 161.000. Dat is inclusief bomen op landgoederen, zoals Amelisweerd. Ruim een kwart van de Utrechtse park- en straatbomen staat in Vleuten-De Meern (37.000). In Binnenstad staan 3.000 bomen, een aandeel van 2% van het Utrechts totaal.

Infogram URL

Tevredenheid over speelvoorzieningen in de buurt stabiel

In 2021 is 62% van de Utrechters met een kind onder de 12 jaar (zeer) tevreden over de speelvoorzieningen in de buurt (in 2019 was dit 63%). Ook het aandeel kinderen uit groep 7 en 8 dat tevreden is over het aantal buitenspeelplekken in de buurt is met 94% stabiel. Kinderen uit Binnenstad (88%) zijn het minst vaak tevreden over het aantal buitenspeelplekken in de buurt. In de wijken Noordoost (99%) en Zuid (97%) zijn kinderen hier juist vaker dan gemiddeld tevreden over. Ook voelt 85% van de kinderen zich (heel) vaak veilig op buitenspeelplekken in de buurt.

Minder Utrechters tevreden over straatverlichting in de buurt

Het aandeel Utrechters dat (zeer) tevreden is over de straatverlichting in de buurt is gedaald van 78% in 2019 naar 76% in 2021. In Noordoost (81%) en Binnenstad (81%) zijn inwoners het vaakst tevreden. In Overvecht (63%) is dit aandeel het laagst. Het aandeel Utrechters dat (zeer) ontevreden is over de straatverlichting (9%) in de eigen buurt is stabiel. In Overvecht is dit aandeel het hoogst (17%).

Infogram URL

Publicatiedatum: 25-05-2022