Image
Griftpark

Fysieke leefomgeving

Vanaf de zomer van 2022 neemt de druk op de koopwoningmarkt af doordat de rente stijgt en de koopprijzen dalen. De problemen op de woningmarkt in bredere zin zijn allerminst van de baan. Een gemiddelde koopwoning in Utrecht kostte in 2022 511.000 euro. In vier jaar tijd zijn de verkoopprijzen met 57% gestegen. Huurprijzen stijgen in Utrecht harder dan landelijk en de wachttijd voor een sociale huurwoning blijft onverminderd hoog (ruim 11 jaar). De woningvoorraad neemt jaarlijks toe. In 2022 kwamen er netto zo’n 3.000 woningen bij in Utrecht. Daarmee is Utrecht de snelst bouwende stad van Nederland. Het aantal afgegeven bouwvergunningen is in 2022 weer gestegen, na een grote daling in 2021. Het aandeel sociale huurwoningen binnen de totale woningvoorraad blijft op 29%.

Corona heeft behoorlijke impact gehad op de verkeersintensiteit en gebruik van vervoermiddelen in de stad. Het gebruik van het stedelijk openbaar vervoer (bus, tram) is in 2022 gestegen, maar ligt nog steeds een kwart lager dan voor corona. Het aantal fietsers in de stad ligt inmiddels weer op hetzelfde niveau als in 2019. Het aantal personenauto’s per 1.000 inwoners neemt toe in 2021 en 2022. Daarbinnen stijgt het aantal elektrische en hybride auto’s veruit het hardst. In lijn daarmee nam het aantal oplaadpunten met 29% toe. Er is in 2022 een toename van het aantal verkeersslachtoffers.

De hoeveelheid hernieuwbare energie in de stad neemt toe. In 2021 werd 7,1% van de elektriciteit hernieuwbaar opgewekt. Daar staat een kleine toename van energiegebruik tegenover (+0,3%). In 2022 nam het aantal daken met zonnepanelen verder toe tot 29%.

In 2021 is er 3,2% meer CO2-uitstoot dan in 2020. In de vijf jaren daarvoor was juist een afname van de uitstoot met 29%. De concentratie stikstofdioxide blijft op het lagere niveau van de coronajaren.

In 2022 produceerden Utrechters 9% minder afval per persoon. Scheiden van afval wordt gedaan via Het Nieuwe Inzamelen, dat in de meeste buurten is ingevoerd en via nascheiden (huishoudelijk afval wordt machinaal gescheiden). Het aantal bewonersmeldingen over overlast in parken en bij groenvoorzieningen is in 2022 afgenomen. Het aantal meldingen over afval en vervuiling in de openbare ruimte nam juist toe.