Image
Utrecht vanuit Lucasbolwerk | Edwin van Wanrooij

2. Beschikbaarheid

Infogram URL
 • Na het eerste kwartaal van 2021 - het eerste kwartaal na de aanpassingen van de tarieven voor de overdrachtsbelasting - ligt het totaal aantal transacties van bestaande koopwoningen per kwartaal op een lager niveau dan in de periode daarvoor.
 • De geringe afname van het aantal transacties treedt met name op bij de appartementen.
Infogram URL
 • Vanaf 2021 gaan van alle transacties van bestaande koopwoningen een groter deel naar starters ten opzichte van de jaren daarvoor.
 • Tegelijkertijd is het aandeel transacties bestemd als tweede woning of als particuliere investering, gedaald sinds 2021.
Infogram URL
 • De markt voor koopwoningen koelt af: door een stijgende hypotheekrente dalen de verkoopprijzen sinds het derde kwartaal van 2022. Deze ontwikkeling is in het tweede kwartaal al ingezet. Vanaf dat moment staan woningen langer te koop en zijn de verkoopprijzen voor het eerst sinds lange tijd niet verder gestegen.
 • In het vierde kwartaal van 2022 is de gemiddelde verkooptijd opgelopen tot 28 dagen. Dat is nog steeds relatief kort, het is vergelijkbaar met de situatie op de koopwoningmarkt in 2019.
Infogram URL

Corporatiewoningen kunnen worden aangeboden via het aanbodmodel. Hierbij worden woningen toegewezen op basis van wachttijd. Daarnaast worden er ook woningen via het lotingmodel aangeboden, deze woningen worden verloot. Toewijzingen aan de doelgroep worden, m.u.v urgenten (zij reageren op woningen in het aanbodmodel), direct bemiddeld. De doelgroep bestaat uit o.a. urgenten, uitstroom uit maatschappelijke opvang, statushouders, vrouwenopvang. De overige bemiddeling bestaat uit toewijzingen op basis van bijvoorbeeld woningruil, coöptatie etc.

 • Het aantal toewijzingen schommelt de afgelopen 3 jaar rond 2.400 woningen.
 • De meeste woningen (46%) worden via het aanbodmodel verhuurd. Het aandeel toewijzingen via het lotingmodel is als het gevolg van veranderende lokaal beleid afgelopen jaar afgenomen van 18% naar 7%.
 • In 2020 en 2021 is 28% van alle toewijzingen naar de doelgroep gegaan. In 2022 bedraagt dit aandeel 35%. De toename van het aandeel is enerzijds het gevolg van een afname van de toewijzingen via het lotingmodel, anderzijds is er een toename van het aantal toewijzingen aan de doelgroep als het gevolg van de inhaalslag op de huisvesting statushouders in de zomer van 2022. 
Infogram URL

Wachttijd en zoektijd

De gemiddelde wachttijd is de tijd die een woningzoekende geregistreerd staat bij WoningNet totdat deze een woning accepteert. De zoektijd is de tijd tussen de eerste reactie die een woningzoekende plaatst en de toewijzing van de woning. Zowel de wachttijd als de zoektijd worden alleen berekend over woningen die via het aanbodmodel worden aangeboden.

 • De afgelopen 3 jaar schommelt de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning tussen de 11 en 12 jaar. In 2022 zijn er woningzoekenden die 0 jaar wachttijd hadden en een woning toegewezen hebben gekregen, maar zijn er ook woningzoekenden een wachttijd van 46 jaar hadden, voordat zij een woning werden toegewezen. Dit betekent dat je ook met minder wachttijd dan het gemiddelde een woning toegewezen kan krijgen.
 • De zoektijd is de tijd tussen de eerste reactie die een woningzoekende plaatst en de toewijzing van de woning. In 2022 bedraagt de gemiddelde zoektijd 5,5 jaar.
 • Deze zoektijd ligt iets lager dan in de voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt doordat er relatief meer woningen zijn toegewezen aan jongere woningzoekenden (tot 34 jaar).
Infogram URL
 • Gemiddeld zijn in 2022 379 reacties per woning uitgebracht. Dit ligt vrijwel gelijk aan het gemiddelde in 2021. Er is echter een groot onderscheid tussen het aantal uitgebrachte reacties in het aanbod- en lotingmodel. Op woningen aangeboden via het aanbodmodel werden in 2022 gemiddeld 246 reacties geplaatst, in 2021 was het gemiddelde 190. Het minst aantal reacties uitgebracht op een woning via het aanbodmodel bedroeg 2 reacties, het meest aantal reacties 1.395.
 • In het lotingmodel werden afgelopen jaar gemiddeld 1.534 reacties uitgebracht per woning. Een toename van ruim 500 reacties per woning ten opzichte van een jaar eerder. De reden voor de stijging van het gemiddelde is dat er in 2022 minder woningen zijn aangeboden voor loting en dat er meer jongeren op reageerden. Dat lagere aanbod is het gevolg van een aanpassing in het lokale Utrechtse beleid (maximaal 10% via loting, voorheen maximaal 20%). Het kan ook een indicatie zijn van de grote druk op het betaalbare deel van de woningmarkt, waardoor jongeren dit als een van de weinige opties zien om een woning te bemachtigen, gezien hun lage wachttijd. Zo kwamen er op 1 te verloten woning meer dan 4.000 reacties.
Infogram URL

Slaagkans

De slaagkans is de verhouding tussen het aantal actief woningzoekenden (in het aanbod- en/of lotingmodel) en het aantal toewijzingen.

 • De gemiddelde slaagkans op een sociale huurwoning in Utrecht bedraagt bijna 4%. Dat betekent dat ongeveer 4% van alle actief woningzoekenden een woning via WoningNet toegewezen hebben gekregen. De slaagkans is licht afgenomen, doordat het aantal actief woningzoekenden toeneemt en het aantal toewijzingen gelijk blijft.
 • Met name de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder heeft een hoge slaagkans. Afgelopen jaar bedroeg deze 15%. Dit komt doordat woningen specifiek voor deze groep gelabeld worden, maar ook doordat woningzoekenden relatief weinig actief zijn (dit blijkt ook uit figuur 4.3 over de gerealiseerde verhuizingen naar leeftijd) en doordat zij vaak veel wachttijd hebben opgebouwd.
 • De groep 23 t/m 34 jaar is de meest actieve groep. Maar liefst 54% van alle actieven komt uit deze leeftijdscategorie.
Infogram URL

Bovenstaande figuur laat de verhouding tussen ingeschreven woningzoekenden, actief woningzoekenden en het aandeel toewijzingen zien naar leeftijdscategorie. Een actief woningzoekende is een woningzoekende die minimaal 1x heeft gereageerd op het aanbod op WoningNet in het afgelopen jaar.

 • In het algemeen kan gesteld worden dat de leeftijdscategorieën vanaf 35 jaar en ouder relatief meer woningen krijgen toegewezen dan op basis van de relatieve activiteit zou worden verwacht. Deze hebben doorgaans meer inschrijftijd.
 • De groep 23 t/m 34 jaar is de meest actieve groep. Maar liefst 54% van alle actieven komt uit deze leeftijdscategorie. Het aantal toewijzingen aan deze groep bedraagt 43%. Van alle toewijzingen wordt slechts 2% gedaan aan woningzoekenden in de leeftijdscategorie tot 23 jaar, zij maken 13% uit van alle actieven.
 • In 2022 was 11% van alle ingeschreven woningzoekenden jonger dan 23 jaar. Van alle actief woningzoekenden was 13% uit deze leeftijdscategorie afkomstig. Echter, slechts 2% van alle toewijzingen werd aan hen gedaan.
 • Het grootste aandeel ingeschreven woningzoekenden is te vinden in de leeftijdscategorie 23 t/m 34 jaar. Zij zijn ook het meest actief, maar liefst 54% van alle actief woningzoekenden komt uit deze leeftijdscategorie. Hoewel het aandeel toewijzingen aan deze groep ook het grootst is, is deze met 43% aanzienlijk lager dan je op basis van hun activiteit zou verwachten.
 • Onder woningzoekenden van 65 jaar en ouder is het tegenovergestelde te zien. Deze groep maakt 14% uit van alle ingeschreven woningzoekenden, maar slechts 3% van alle actief woningzoekenden. Er wordt echter 13% van alle toewijzingen gedaan aan deze groep.
 • Voor de leeftijdsgroepen 35 t/m 64 jaar liggen de verhoudingen tussen ingeschrevenen, actieven en toewijzingen redelijk gelijk.
 • Er wordt minder toegewezen aan woningzoekenden tot 23 jaar dan je op basis van hun activiteit zou mogen verwachten, en juist meer aan 65-plussers dan je op basis van hun activiteit zou verwachten. Deze verhoudingen zijn redelijk gelijk in voorgaande jaren.