Image
Burendag met geveltuin

Sociale leefomgeving

Gezondheid

De meeste Utrechtse kinderen en jongeren voelen zich gezond, maar zijn vaak gestrest en vermoeid

Bijna negen op de tien Utrechtse kinderen en jongeren voelen zich gezond. Wel ervaart de Utrechtse jeugd vaak stress en vermoeidheid. Gezondheidsverschillen zijn groot en ontstaan al op jonge leeftijd. Kinderen in gezinnen met lage welvaart en eenoudergezinnen hebben structureel een achterstand in gezondheid. In 2022 is de vaccinatiegraad gedaald. 

Naar Gezondheid jeugd

De meeste Utrechters voelen zich gezond, maar gezondheidsverschillen naar opleiding en rondkomen worden groter

De meeste Utrechters voelen zich gezond en zijn gelukkig. Wel zijn er grote verschillen. Deze verschillen hangen sterk samen met problemen met rondkomen, werk en wonen. Soms worden verschillen groter, bijvoorbeeld naar opleiding en rondkomen. De mentale gezondheid van Utrechters staat onder druk.

Naar Gezondheid & welzijn volwassenen

Image
Skatebaan Griftpark

De meeste Utrechters hebben een gezonde leefstijl, maar middelengebruik onder jongvolwassenen is hoog

Veel Utrechters hebben gezonde leefgewoonten. Wel zijn de verschillen groot, vooral naar opleiding. Als we inzoomen op jongvolwassenen zien we dat het middelengebruik hoog is. 29% is een zware drinker en 19% gebruikte harddrugs de afgelopen vier weken. Onder alle leeftijdsgroepen zijn er veel Utrechters met problemen met slaap of vermoeidheid. 

Naar Leefstijl volwassenen

Sociale kracht

15% van de Utrechters ontvangt informele hulp

15% van de Utrechters ontvangt informele hulp bij huishouding of verzorging, geldzaken of administratie en gebruik van internet. Het verlenen van mantelzorg is stabiel over de jaren, maar mantelzorgers voelen zich vaker zwaar belast. Het doen van aanvragen of het maken van afspraken via internet is lastig voor 27% van alle Utrechters. 

Naar Zelfredzaamheid

Image
Twee vrouwen wandelen met een hond

Meer inwoners vinden het moeilijk om hoopvol te zijn over de toekomst 

De mate van sociale cohesie is stabiel over de jaren, maar is niet op alle plekken in de stad even hoog. Waar het vertrouwen in de medemens gelijk blijft, hebben meer inwoners moeite om hoopvol te zijn over de toekomst van Nederland. Bijna 1 op de 5 Utrechters heeft het afgelopen jaar discriminatie ervaren. 

Naar Sociale cohesie

82% van de Utrechters doet mee, niet voor iedereen vanzelfsprekend

82% van de Utrechters doet mee, maar meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijna 4 op de 10 Utrechters doen vrijwilligerswerk, het vaakst op maatschappelijk gebied of bij een sportvereniging. Veel inwoners zijn bereid om buren te helpen of om zich in te zetten voor meer contact in de buurt. 

Naar Maatschappelijke participatie

Eén op de drie ouders heeft nooit zorgen over de opvoeding

Een op de drie ouders geeft aan nooit zorgen te hebben over de opvoeding van hun kinderen. Bijna 6 op de 10 van de ouders heeft advies gevraagd over de opvoeding van hun kinderen. 

Naar Ondersteuning jeugd

Helft panelleden heeft het gevoel de zorg te kunnen krijgen die nodig is

De helft van de panelleden van het Utrechtse Bewonerspanel gaf in januari 2022 aan het gevoel te hebben de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Een kwart heeft dat gevoel niet. Bijna zes op de 10 panelleden verwacht in de toekomst de zorg te krijgen die ze nodig hebben.

Naar Ondersteuning volwassenen

Onderwijs & vaardigheden

Minder kinderen in kinderdagopvang, tevredenheid ouders daalt

Bijna driekwart van de peuters met risico op taal- en/of ontwikkelachterstand bezoekt een voorschool. Het aandeel kinderen van 0-3 jaar dat gebruikmaakt van kinderdagopvang daalt naar 61% in 2022. Het aandeel kinderen van 4-13 jaar dat buitenschoolse opvang (BSO) bezoekt blijft stabiel. Ouders zijn minder tevreden over kinderopvang dan in 2021.

Naar Voorschoolse educatie & kinderopvang

Minder leerlingen in het primair onderwijs

Het aantal Utrechtse leerlingen in het primair onderwijs neemt langzaam af. Het aantal fte leraren in 2021 is ongeveer gelijk aan dat in 2018. Twee derde van de kinderen gaat graag naar school en ouders zijn vaker tevreden over het basisonderwijs. 98% van de kinderen behaald het fundamentele niveau voor taal- en leesvaardigheid. Onderwijssegregatie op basis van inkomen is groter dan die op basis van opleiding en herkomst.

Naar Primair onderwijs

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs blijft groeien

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs is met 4% toegenomen (2023/2024). Ook het aantal fte leraren is toegenomen (2021). Ruim de helft van de jongeren vindt het leuk op school en ook de helft van de ouders is tevreden met het voortgezet onderwijs in de buurt. 

Naar Voortgezet onderwijs

Minder studenten aan Utrechtse mbo- en hbo-instellingen

Het aantal mbo-studenten is afgenomen in 2023. In 2022 daalde ook het aantal hbo-studenten, terwijl het aantal wo-studenten steeg. Wo-studenten zijn vaker (zeer) tevreden over hun opleiding (83%) dan hbo-studenten (65%). Ongeveer twee op de vijf studenten in Nederland (mbo, hbo, wo) zijn uitwonend.

Naar Beroeps- & wetenschappelijk onderwijs

Meer bibliotheekbezoek en meer leden

In 2023 is het aantal bibliotheekbezoekers met bijna een derde toegenomen ten opzichte van 2022 en meer dan verdubbeld ten opzichte van 2021. De toename van het bibliotheekbezoek is ook terug te zien in de gestage stijging van het aantal leden. In 2023 is ruim een kwart van de inwoners lid van de bibliotheek.

Naar Bibliotheken

Image
Mbo'ers werken aan creatieve opdracht

Cultuur

Herstel cultuurdeelname na pandemie

De bezoekersaantallen van musea zijn weer op het niveau van 2019 (voor de uitbraak van het coronavirus). Ook bij TivoliVredenburg en de Stadsschouwburg zien we herstel van de bezoekersaantallen. Dit zien we ook terug in de cultuurdeelname van Utrechters. 80% van de Utrechters neemt in 2023 deel aan cultuur, een hoger aandeel dan in 2021 en vergelijkbaar met 2019. 

Naar Cultuurdeelname

Image
Festival Berlijnplein Raum

Meer optredens dan in 2020 en 2021

In Utrecht is het absolute aanbod van musea en podiumkunsten in de buurt kleiner dan in de andere G4-steden. Tussen wijken zijn grote verschillen in de afstand tot culturele voorzieningen als musea, podiumkunsten en bioscopen. Het aantal optredens is in 2022 een stuk hoger dan in 2020 en 2021. Verder is bijna de helft van de inwoners tevreden over de aanwezigheid van erfgoed en monumenten in hun buurt. 

Naar Aanbod cultuur & erfgoed

Meer inwoners tevreden over stedelijke culturele voorzieningen dan in 2019

Inwoners van Utrecht zijn in 2023 tevredener over stedelijke culturele voorzieningen (85%) dan in 2019 (83%). De tevredenheid is vergelijkbaar met 2021. We zien hierbij verschillen tussen de wijken, opleiding, leeftijd en kunnen leven van het inkomen. In 2023 is 50% tevreden over culturele voorzieningen in de buurt. Dat is hoger dan in 2021 (48%). 

Naar Tevredenheid culturele voorzieningen

Sport & vrije tijd

Sportdeelname neemt toe, maar grote verschillen naar opleiding

Twee derde van de Utrechters sport ten minste 1 dag per week. Waar de sportdeelname toeneemt, neemt het aandeel Utrechters dat aan de beweegrichtlijn voldoet af. We zien grote verschillen in sportdeelname in de stad, bijvoorbeeld naar inkomen en opleiding. Meer Utrechters zijn lid van een sportvereniging, daarmee is het terug op het niveau van voor corona. 

Naar Sport- & beweegdeelname

Tevredenheid sportvoorzieningen neemt af

Het aantal zwembadbezoekers is in 2023 licht afgenomen ten opzichte van 2022. De bezettingsgraad van binnen- en buitensportaccommodaties is vergelijkbaar met vorig jaar. De tevredenheid over sportvoorzieningen in de stad en in de buurt neemt af.

Naar Sportaccommodaties

Image
Zwemmers in zwembad Fletiomare

Amelisweerd/Rhijnauwen populairste recreatiegebied voor Utrechters

Als Utrechters in de buitenlucht ontspannen, gaan zij het vaakst naar Amelisweerd/Rhijnauwen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat natuurgebieden in de provincie Utrecht gemiddeld een 7,9 scoren. Het populairste gebied onder inwoners van de Domstad scoort volgens dit onderzoek gemiddeld een 8,0.

Naar Recreatie

Veiligheid

Totale criminaliteit neemt toe

In 2023 groeit de totale criminaliteit in Utrecht met 5%. Ondanks deze toename ligt het aantal misdrijven nog steeds onder dat van 2020 en eerdere jaren. Zakkenrollerij is de meest opvallende toename in 2023 (+75%), met name in de wijk Binnenstad en meer specifiek rondom Hoog Catharijne, Centraal Station en omgeving Jaarbeurs. Autokraak, winkeldiefstal en fietsdiefstal nemen af. Binnen de digitale criminaliteit zien we ID-fraude toenemen (+46%), terwijl cybercrime daalt (-4%).  

Naar Criminaliteitsontwikkeling

Totale overlast neemt toe in bijna alle wijken

Het totaal aantal politieregistraties van overlast neemt met 4% toe in 2023. Vooral de overlast van dakloze mensen stijgt (+39%). Het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt neemt toe, van 30% in 2021 naar 34% in 2023. Over een periode van 15 jaar bekeken is de veiligheidsbeleving in de eigen buurt redelijk stabiel te noemen (schommelt rond 30%). Ruim een derde van de inwoners (34%) heeft de afgelopen 12 maanden straatintimidatie meegemaakt, tegenover 31% in 2021. Het zijn vooral vrouwen en jongeren die straatintimidatie meemaken.

Naar Veiligheidsbeleving & overlast