Image
Senioren kijken op tablet

Digitale vaardigheden

Samenvatting

Kerncijfers
  2018 2019 2020 2021
% inwoners dat moeite heeft met aanvragen doen of afspraken maken bij organisaties* 27 23 - 29
% inwoners dat (bijna) nooit hulp nodig heeft bij gebruik internet 83 83 - 84
% inwoners dat soms/vaak partner, vriend, familie helpt bij internet 48 49 - 46
* Inwoners die aangeven enige moeite te hebben om internet te gebruiken, veel moeite te hebben en aangeven internet niet te kunnen gebruiken voor verschillende online activiteiten zijn samengevoegd tot ‘moeite hebben met’.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Digitaal aanvragen doen of afspraken maken kost 3 op de 10 inwoners moeite

Het merendeel van de Utrechters van 18 jaar en ouder kan goed uit de voeten met activiteiten op het internet, al is het aandeel dat moeite heeft met online activiteiten op alle onderdelen toegenomen sinds de coronacrisis. 85% heeft geen moeite met het opzoeken van informatie via internet en 89% verstuurt zonder moeite e-mails of chat online. Het doen van aanvragen of het maken van afspraken bij instanties kost meer Utrechters moeite. 29% heeft hier moeite mee of geeft aan het niet te kunnen, onder 65-plussers is dit aandeel nog hoger. Ook kost het inwoners met een lichamelijke of psychische beperking en Utrechters met basisonderwijs of vmbo-opleiding of Utrechters met een havo-, vwo- of mbo-opleiding meer moeite dan gemiddeld. Het gaat hier om de hoogst behaalde opleiding. Ook Utrechters in een kwetsbare positie (panel Meetellen) zijn gevraagd naar hun digitale vaardigheden, deze informatie vindt u in het hoofdstuk Zelfredzaamheid.

Infogram URL

11% heeft soms en 5% heeft vaak hulp nodig van anderen bij gebruik internet

Bijvoorbeeld van de partner, een vriend of familie. Mogelijk is dit een onderschatting, omdat de vragenlijst door een groot deel van de respondenten online wordt ingevuld. Naarmate de leeftijd toeneemt, geven meer mensen aan hulp nodig te hebben. Dit geldt eveneens voor Utrechters met basisonderwijs of een vmbo-opleiding (hoogst behaalde opleiding), inwoners die precies of slecht kunnen leven van hun inkomen en inwoners met een lichamelijke of psychische beperking. De verschillen zijn voornamelijk groot bij leeftijd en opleidingsniveau. Utrechters is ook gevraagd of zij iemand in hun naaste omgeving, bijvoorbeeld een partner, vriend of familielid helpen bij het gebruik van internet. 36% zegt dit soms en 10% zegt dit vaak te doen.

Circa de helft die zich beperkt voelt, is bereid om beter te leren omgaan met internet

Utrechters is gevraagd of ze graag tijd willen vrijmaken om beter te leren omgaan met het internet. 7% van de Utrechters staat hier positief tegenover. 6% geeft aan beter te willen leren omgaan met mobiele telefoon of tablet. Ten opzichte van de eerste meting in 2017 zien we dat het aandeel inwoners dat wil leren daalt. Van de mensen die zich beperkt voelt om het internet te gebruiken, geeft 49% aan tijd te willen maken om beter te leren omgaan met internet.

Nederland behoort tot de Europese landen met het grootste aandeel inwoners dat vaardig is met het gebruik van internet, computer en software, zo schrijft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De helft van de 16- tot 75-jarige Nederlanders had in 2019 ‘meer dan basis digitale vaardigheden’, tegen 33% gemiddeld in de Europese Unie. In Roemenië en Bulgarije ligt het aandeel het laagst, rond 10%. Nederlanders worden steeds digitaal vaardiger, in 2015 lag het aandeel ‘meer dan basis vaardigheden’ nog op 43%.
Bron: CBS, 2020

Aandeel inwoners dat moeite heeft om internet te gebruiken voor de volgende activiteiten:*
  2018 2019 2020 2021
e-mailen, chatten, berichten versturen 6 7 - 11
informatie opzoeken 10 9 - 15
winkelen (spullen kopen, reizen boeken) 12 12 - 15
social media (zoals Facebook, Twitter of Instagram) 11 12 - 17
aanvragen doen of afspraken maken bij organisaties 27 23 - 29
* Inwoners die aangeven enige moeite te hebben om internet te gebruiken, veel moeite te hebben en aangeven internet niet te kunnen gebruiken voor verschillende online activiteiten zijn samengevoegd tot ‘moeite hebben met’.
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht
Aandeel inwoners dat bereid is om tijd vrij te maken om beter te leren omgaan met:*
  2018 2019 2020 2021
internet - 8 - 7
een mobiele telefoon en/of tablet - 7 - 6
* De bereidheid wordt gemeten o.b.v. het aantal inwoners dat een oordeel geeft (eens, oneens, neutraal). De categorie 'weet niet' is hierbij buiten beschouwing gelaten. 
Bron: Inwonersenquête, gemeente Utrecht

Publicatiedatum: 25-05-2022